Armstrongas lenktyniø metu patyrë traumà
Parayta admin Kovo 24 2009 13:06:36

Pirmadiená Ispanijoje prasidëjusiø „Vuelta a Castilla y Leon“ dviratininkø lenktyniø pirmajame etape Jungtiniø Amerikos Valstijø legenda Lance‘as Armstrongas griuvo ir susilauþë raktikaulá.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Pirmadiená Ispanijoje prasidëjusiø „Vuelta a Castilla y Leon“ dviratininkø lenktyniø pirmajame etape Jungtiniø Amerikos Valstijø legenda Lance‘as Armstrongas griuvo ir susilauþë raktikaulá.

Septyniskart daugiadieniø „Tour de France“ lenktyniø laimëtojas ðá sezonà dël suþeidimø gali palaidoti savo tikslà – iðkovoti aðtuntàjá titulà.

Lance'as Armstrongas

„To niekados nebuvo ávykæ. Esu labai nusivylæs. Kelias dienas po suþeidimo praleisiu poilsio rëþime, o vëliau vyksiu á gimtinæ“, – vietos þiniasklaidai pasakojo sportininkas.

Po sugráþimo á dviraèiø sportà amerikietis, atstovaujantis Kazachstano ekipai „Astana“, visose lenktynëse pasiekë finiðà, taèiau niekuomet nebuvo arti prizininkø pakylos.

Lietuvos atstovai ðiose varþybose pasirodë skirtingai. Ignatas Konovalovas, vilkintis „Cervelo-Test“ komandos marðkinëlius, finiðavo kartu su pagrindine grupe ir uþëmë 39 vietà, o „Astana“ klubà atstovaujantis Tomas Vaitkus tenkinosi 128 pozicija.

176,3 km numynæs per 4 valandas 31 minutæ 53 sekundes pirmàjá etapà laimëjo ispanas Joaquinas Sobrino Martinezas, finiðe aplenkæs prizininkais tapusius ðveicarà Davidà Vitorià bei tëvynainá Jose Juaquinà Rojasà.

Antrasis etapas startuos antradiená ryte.


Alfa.lt