Kaip automobiliø vairuotojai apsinuodija geriau uþ dviratininkus...
Parayta admin Kovo 25 2009 17:56:59

2007 m. sausio mën. startavo Europos Sàjungos tyrimø programa finansuojamas
projektas VECTOR (Visualisation of the Exposure of Cyclists to Traffic on Roads). Jame
bendradarbiauja tyrimø institutai su dviratininkø organizacijomis ið Olandijos, Vokietijos,
Vengrijos ir Lietuvos palygindami ir pavaizduojami oro tarða Kietomis dalëlemis
dviratininkams bei automobiliø keleiviams.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

2007 m. sausio mën. startavo Europos Sàjungos tyrimø programa finansuojamas
projektas VECTOR (Visualisation of the Exposure of Cyclists to Traffic on Roads). Jame
bendradarbiauja tyrimø institutai su dviratininkø organizacijomis ið Olandijos, Vokietijos,
Vengrijos ir Lietuvos palygindami ir pavaizduojami oro tarða Kietomis dalëlemis
dviratininkams bei automobiliø keleiviams.

Siøstis PDF