Neiðsitenka ant tako
Paraðyta admin Kovo 25 2009 18:12:54
Per Þirmûnus palei upæ einantis naujas dviraèiø takas sukirðino gyventojus ir verslininkus. Mikrorajono bendruomenë kaltina parke prie upës ásikûrusius verslininkus gamtos niokojimu, o ðie tikina, kad nutiestas dviraèiø takas atkirto ámonæ nuo ávaþiavimø á jos teritorijà.
Iðplëstos naujienos

Per Þirmûnus palei upæ einantis naujas dviraèiø takas sukirðino gyventojus ir verslininkus. Mikrorajono bendruomenë kaltina parke prie upës ásikûrusius verslininkus gamtos niokojimu, o ðie tikina, kad nutiestas dviraèiø takas atkirto ámonæ nuo ávaþiavimø á jos teritorijà.

Á automobiliø saugojimo-pardavimo aikðtelæ, ásikûrusià po Valakampiø tiltu, ðalia dviraèiø tako, vaþiuojantis transportas niokoja regioniná parkà, ðalia medþiø iðvaþinëtos gilios provëþos. Automobiliai, norëdami sutrumpinti kelià á aikðtelæ, nusuka nuo Valakampiø tilto ir þalia veja vaþiuoja aikðtelës link. Gyventojai bandë nedrausmingus vairuotojus paþaboti uþtverdami iðvaþinëtà kelià medeliais ir grandinëmis, taèiau tai nepadëjo.

Paþliugæs ir maðinø iðvaþinëtas parkas su dviraèiø taku erzina Þirmûnø gyventojus.

„Pavasará, kai þemë minkðta, ten neámanoma nei pasivaikðèioti, nei pravaþiuoti dviraèiu“, â€“ pasakojo Þirmûnuose gyvenanti Inga Juraðèiuk.

Maðinø pardavimu ir saugojimu uþsiimantys verslininkai tikina ne kartà aiðkinæsi su policija, bandæ ieðkoti sprendimø, taèiau niekas jiems padëti neskuba.

„Tiesiant dviraèiø takà, þvyrkelis, vedæs á mûsø aikðtelæ, buvo atitvertas ið abiejø pusiø – maðinoms privaþiuoti nebëra kaip. Dël to praradome dalá klientø, neprivaþiuoja ir sunkiasvoris transportas, atveþantis automobilius“, â€“ aiðkino automobiliø aikðtelæ valdanèios bendrovës „Litmobilis“ direktorius Marius Rajeckas.

Vykstantiems á ðià aikðtelæ, paliktas pravaþiavimas per daugiabuèiø kiemus, taèiau vairuotojams jis nepatogus.

„Sunkiasvoriui transportui lásti per kiemus nëra kaip. Be to, nusileisti nuo kalno prie upës galima, o kylant á virðø, pastatytas þenklas, draudþiantis vaþiuoti“, â€“ pasakojo M.Rajeckis.

Pirmenybë poilsiui

Praëjusià vasarà atidarytas, Europos þemëlapiuose paþymëtas ir su per visà Europa einanèiais takais sujungtas dviraèiø takas, driekiasi paneriu nuo Mindaugo tilto iki Trinapolio vienuolyno Verkiuose. Jis yra pirmasis dviraèiø trasos „Eurovelo 11“ dalis. Projekte numatyta, kad visas dviraèiø takas drieksis nuo Þaliøjø eþerø, Neries pakrante, Trakø link. Pirmasis dviraèiø trasos etapas kainavo beveik 3 mln. Lt.

„Paupyje prioritetas turi bûti teikiamas gyventojø poilsiui. Dviraèiø takelio tikrai niekas nenaikins, jam tiesti buvo gautos ir ES lëðos. Apie naujà kelià á aikðtelæ kà pasakyti sunku – tam reikia begalës biurokratiniø procedûrø ir pinigø. Tokios galimybës ðiemet tikrai nëra“, â€“ tikino savivaldybës Ûkio departamento direktoriaus pavaduotojas Antanas Mikalauskas.

Pasak savivaldybës atstovo, aikðtelës klientams yra paliktas privaþiavimas per daugiabuèiø kiemus, o sunkiasvoriams transportui esà apskritai nëra reikalo ten vaþinëti.

http://www.15min.lt