Gal ir nebus paversti dviratininkai Kalëdø eglutëmis!
Parayta admin Balandio 26 2008 18:12:09

http://eziukasvilniuje.blogas.lt/
Piktinaus kvailu sprendimu nuo liepos 1 visus dviratininkus priversti dėvėti ðalmus ir liemenes. Buvau tik vienas ið daugelio. Lietuvos Dviratininkų Bendrija daug pastangų įdėjo beskleisdama þinią apie sprendimo absurdiðkumą. Paskui net platesnės visuomenės pajėgos pasitelktos - chebra pradėjo masiðkai siuntinėti peticiją seimūnams. Ir ką manot? Suveikė! Balandþio 24d įregistruotas įstatymo pakeitimas, skambantis ðtai taip:

Pakeisti 17 straipsnio 2 punktą ir iðdėstyti jį taip:
“2. Dviračio vairuotojui leidþiama vaþiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas ðviesos atðvaitas, ið abiejų ðonų – oranþiniai ðviesos atðvaitai arba kiti ðviesą atspindintys elementai, pritvirtinti prie ratų. Vaþiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, priekyje turi degti baltos ðviesos þibintas, o gale – raudonos spalvos þibintas, arba dviračio vairuotojas privalo vilkėti ryðkiaspalvę liemenę su ðviesą atspindinčiais elementais, arba būti prie drabuþių prisisegęs kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje ðviesą atspindinčius elementus.”

Þinoma, tai tik registruotas pasiūlymas ir nereiðkia, kad bus priimtas. Tačiau labiausiai dþiugina faktas, kad vis dar esame demokratinė valstybė (kuo karts nuo karto vis ironiðkai suabejojama), kurioje visuomenės balsas yra girdimas ir pakėlus pakankamai stiprų triukðmą, pasiekti net ir uþsiėmusius seimūnus galima.

Jė!

Daugiau apie peticijų siuntinėjimą
Vienas ið keleto straipsnių tradicinėje þiniasklaidoje (daugiau jų - Vilniaus Naujienose)
Dar apie dviračių ðalmus

http://eziukasvilniuje.blogas.lt/