S.Krupeckaitës ir V.Sereikaitës pirmieji treneriai tikëjosi tokios auklëtiniø sëkmës
Parayta admin Kovo 26 2009 12:53:07

Treèiadienis aukso raidëmis bus áraðytas á Lietuvos dviraèiø sporto istorijà. Lenkijos miesto Pruðkovo dviraèiø treke mûsø ðalies atstovës jau per pirmàjà pasaulio èempionato dienà iðkovojo du medalius. 26 metø Simona Krupeckaitë ne tik tapo planetos pirmenybiø nugalëtoja, bet ir pasiekë pasaulio rekordà, o 22-ejø metø Vilija Sereikaitë 3 km asmeninëse persekiojimo lenktynëse iðkovojo bronzos medalá.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Treèiadienis aukso raidëmis bus áraðytas á Lietuvos dviraèiø sporto istorijà. Lenkijos miesto Pruðkovo dviraèiø treke mûsø ðalies atstovës jau per pirmàjà pasaulio èempionato dienà iðkovojo du medalius. 26 metø Simona Krupeckaitë ne tik tapo planetos pirmenybiø nugalëtoja, bet ir pasiekë pasaulio rekordà, o 22-ejø metø Vilija Sereikaitë 3 km asmeninëse persekiojimo lenktynëse iðkovojo bronzos medalá.

DELFI praðymu merginø pasirodymà ávertino jø pirmieji treneriai.

Treneris A. Surgautas: Simona labai darbðti ir talentinga

Pirmasis ið Utenos kilusios S. Krupeckaitës treneris Alvydas Surgautas dþiaugësi savo buvusios auklëtinës pergale, bûdamas treniruoèiø stovykloje Bulgarijoje.

„Aiðku, tikëjausi medalio ir pergalës. Simona nuosekliai gerino savo rezultatus. Po Pekino olimpiados ji buvo ryþtingai nusiteikusi ir juk pati paþadëjo pasaulio èempionate iðkovoti aukso medalá ir pagerinti pasaulio rekordà. Todël man tai nebuvo didelë staigmena“, - DELFI telefonu ið Bulgarijos sakë A. Surgautas.

Dviraèiø sporto specialisto nuomone, S. Krupeckaitës pergalë labai svarbi visam Lietuvos dviraèiø sportui.

„Tai labai reikðmingas pasiekimas. Tai pirmas moterø treko pasaulio èempionato aukso medalis Lietuvos dviraèiø sporto istorijoje ir pirmas po Nepriklausomybës atkûrimo pasiektas pasaulio rekordas. Kadangi dabar Panevëþyje turime puikø dviraèiø trekà, Simonos pergalë ir rekordas paskatins dar daugiau mergaièiø ir jaunimo rinktis ðià sporto ðakà ir jà dar labiau iðpopuliarins“, - ásitikinæs Utenos kûno kultûros ir sporto centro direktorius A. Surgautas.

Simona treke dviraèio pedalus mina nuo trylikos metø - nuo 1995-øjø. Uþ tai ji yra dëkinga pirmajam treneriui A. Surgautui, kuris ne kartà bandþiusià mesti treniruotis paauglæ vis ákalbëdavo gráþti.

„Atradau jà labai paprastai. Buvo nebloga, perspektyvi mergaitë, pakvieèiau jà ir sportavome. Simonos charakteris nebuvo labai lengvas, bet ji buvo itin darbðti ir talentinga. Kà èia daugiau bepridursi“, - DELFI teigia A. Surgautas.

S. Krupeckaitë Lenkijoje dar dalyvaus trijose èempionato rungtyse - sprinto, keirino bei komandø (kartu Gintare Gaivenyte) sprinto lenktynëse.

Simboliðka, kad Lietuvos rinktinëje dabar Antano Jakimavièiaus treniruojama S. Krupeckaitë, debiutavo 2001 m. pasaulio taurës varþybose - bûtent Lenkijoje.

Treneris L. Ðimoliûnas: ðirdy tikëjausi Vilijos medalio

Kita Lietuvos moterø dviraèiø treko rinktinës lyderë 22-ejø metø panevëþietë V. Sereikaitë 3 km asmeninëse persekiojimo lenktynëse iðkovojo bronzos medalá.

 


 
Reuters/Scanpix
„Malonu, kad Vilija iðkovojo medalá. Ji pastaruoju metu stabiliai startuoja ir tai árodë pasaulio taurës varþybø etapuose, - su DELFI savo dþiaugsmu pasidalino pirmasis dviratininkës treneris Laimis Ðimoliûnas. – Ðirdyje tikëjausi jos gero pasirodymo. Juk Vilijos „arkliukas“ ir yra ði asmeninë 3 km persekiojimo rungtis. Tai, kad kaþkoká medalá turës tikrai tikëjausi.“ 

174 cm ûgio ir 63 kg svorio V. Sereikaitë dviraèiø sporte jau 7-eri metai. Pirmasis treneris L. Ðimoliûnas prisimena, kaip kvietë tuometës Panevëþio 18-osios vidurinës mokyklos (dabar Minties gimnazija - DELFI) mergaites lankyti dviraèiø treniruotes.

„Vilija niekuo neiðsiskyrë nuo bendraamþiø ir buvo gana baikðti. Ji neturëjo dviraèio, bet labai juo norëjo vaþinëti. Rinkau merginø grupelæ, kurios mindavo pedalus nuo 7 val. ryto prieð pamokas. Nedràsiai á tai ásijungë ir mano kaimynystëje gyvenusi Vilija, bet po truputá ðis sportas tapo jos aistra ir gyvenimo bûdu“, - prisiminë L. Ðimoliûnas.

Po to VPU Sporto ir sveikatos fakulteto studentæ V. Sereikaitæ treniravo Stasys Paðtuolis, o dabar – A. Jakimavièius.

„Ji labai pasiðventusi dviraèiø sportui ir tai dabar Vilijos gyvenimo tikslas. Sportas jau áaugo jai á kraujà. Manu be dviraèio ji jau negalës“, - pagyrimø buvusiai auklëtinei negailëjo pirmasis treneris L. Ðimoliûnas.

V. Sereikaitë pasaulio èempionate Lenkijoje dar dalyvaus pirmà kartà vyksianèiose daugiakovës varþybose, kurias sudaro - sprinto, skreèo, 2 km persekiojimo, grupinës ir 500 m atskiro starto lenktyniø rungtys.

„Sunku kà nors prognozuoti kitose lenktynëse. Bet kà gali þinoti, sporte visko nutinka“, - optimistiðkai buvo nusiteikæs L. Ðimoliûnas.

www.DELFI.lt