Pasaulio dviraèiø treko èempionate Lenkijoje ásibëgëja medaliø dalybos
Parayta admin Kovo 26 2009 12:55:30

Treèiadiená - pirmàjà planetos dviraèiø treko pirmenybiø Lenkijoje dienà - be moterø du medaliø komplektus iðsidalijo ir vyrai.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Treèiadiená - pirmàjà planetos dviraèiø treko pirmenybiø Lenkijoje dienà - be moterø du medaliø komplektus iðsidalijo ir vyrai.

Komandinio sprinto auksas atiteko nugalëtojos titulà apgynusiai Prancûzijos rinktinei, o taðkø lenktynëse pasaulio èempionu tapo australas Cameronas Meyeris:

Komandinis sprintas

1. Prancûzija (Gregory Bauge/Mickael Bourgain/Kevin Sireau) 43,510 sek.
2. Didþioji Britanija (Matthew Crampton/Jason Kenny/Jamie Staff) 43,869
3. Vokietija (Rene Enders/Robert Forstemann/Stefan Nimke) 43,912
4. Australija (Daniel Ellis/Shane Perkins/Scott Sunderland) 43,986

Taðkø lenktynës

1. Cameron Meyer (Australija) 24 tðk.
2. Daniel Kreutzfeldt (Danija) 22
3. Chris Newton (D. Britanija) 21
4. Eloy Teruel Rovira (Ispanija) 17
5. Vasilij Kirijenka (Baltarusija) 15
6. Colby Pearce (JAV) 14

 

BNS