Trekininkë V.Sereikaitë pasaulio èempionate pasipuoðë bronza
Parayta admin Kovo 26 2009 12:58:00
Treèiadiená Lenkijoje prasidëjusiame dviraèiø treko pasaulio èempionate toliau dþiugina Lietuvos atstovës. Jau pirmà varþybø Pruðkovo „BGZ Arena“ velodrome dienà po Simonos Krupeckaitës pasaulio rekordo ir aukso medalio dar vienà apdovanojimà pridëjo Vilija Sereikaitë.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Treèiadiená Lenkijoje prasidëjusiame dviraèiø treko pasaulio èempionate toliau dþiugina Lietuvos atstovës. Jau pirmà varþybø Pruðkovo „BGZ Arena“ velodrome dienà po Simonos Krupeckaitës pasaulio rekordo ir aukso medalio dar vienà apdovanojimà pridëjo Vilija Sereikaitë.

Moterø asmeniniø 3000 m persekiojimo lenktyniø finale dël treèiosios vietos 22-ejø metø V. Sereikaitë distancijà áveikë per 3 min. 33,853 sek. ir iðkovojo bronzos medalá, aplenkdama britæ Joannà Rowsell (3 min. 35,209 sek.).

Kvalifikacijoje Lietuvos sportininkë taip pat pasiekë treèià rezultatà.

Aukso medalá iðkovojo Alisson Shanks ið Naujosios Zelandijos (3 min. 29,807 sek.) finale nugalëjusi britæ Wendy Houvenaghel (3:32,174).

Pasaulio èempionate Lietuvai atstovauja S. Krupeckaitë, Svetlana Pauliukaitë, V. Sereikaitë, Gintarë Gaivenytë ir Auðrinë Trebaitë.

S. Krupeckaitë Lenkijoje dar dalyvaus trijose èempionato rungtyse - sprinto, keirino bei komandø (kartu G. Gaivenyte) sprinto lenktynëse.

V. Sereikaitë startuos ir pirmà kartà pasaulio èempionate vyksianèiose daugiakovës varþybose, kurias sudaro - sprinto, skreèo, 2 km persekiojimo, grupinës ir 500 m atskiro starto lenktyniø rungtys.

S. Pauliukaitë dalyvaus grupinëse lenktynëse.

Lietuvos dviratininkës dar gali varþytis komandø 3 km persekiojimo lenktynëse, o G. Gaivenytë - ir sprinto rungtyje.

www.DELFI.lt