Tauèius: Krupeckaitë nevaldë aðarø
Parayta admin Kovo 26 2009 13:02:30
Vakar Pruðkove (Lenkija) startavo pasaulio dviraèiø treko èempionatas. Jame dalyvauja penkios Lietuvos dviratininkës. Kaip ir buvo laukta, didþiausia viltis ðiose pirmenybëse Simona Krupeckaitë tapo pasaulio rekordininke ir iðkovojo aukso medalá.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Vakar Pruðkove (Lenkija) startavo pasaulio dviraèiø treko èempionatas. Jame dalyvauja penkios Lietuvos dviratininkës. Kaip ir buvo laukta, didþiausia viltis ðiose pirmenybëse Simona Krupeckaitë tapo pasaulio rekordininke ir iðkovojo aukso medalá.

„Ið Simonos tikëjomës tokio rezultato. Visgi, sezono sunkus darbas atvedë atletæ link aukso medalio. Po finiðo supratusi, kas nutiko, mûsø mergaitë nevaldë aðarø. Tai kà ji pasiekë – Lietuvos dviraèiø istorijos naujas lapas. Dþiaugsmo daug... Net per „Eurosport“ televizijos kanalà pastaroji iðvien buvo rodoma su aðaromis akyse...

Nepamirðkime ir Vilijos. Ji parodë fantastiðkà rezultatà. Praëjusiø metø planetos pirmenybëse sportininkë buvo 11, Pekino olimpinëse þaidynëse – 6, o dabar – 3. Treniruoèiø stovykla Kroatijoje ir Panevëþyje tikrai pasiteisino. Dþiaugiamës ir laukiame naujø startø“, – ið Lenkijos naujienø portalui Alfa.lt pasakojo dviraèiø federacijos generalinis sekretorius Antanas Tauèius.

Priminsime, kad S. Krupeckaitë nugalëjo 500 m sprinto rungtyje. Ji distancijà áveikë per 33,296 sek. (vid. 54,06 km/val.) – tai naujas pasaulio rekordas. Pernai pasaulio èempionate lietuvë ðioje rungtyje uþëmë 2 vietà.

Simona Krupeckaitë

Tuo tarpu Vilija Sereikaitë kvalifikacijoje uþëmusi treèià vietà ir iðkovojusi teisæ kautis dël bronzos medalio, dviratininkë pelnë apdovanojimà.

Lietuvë 3000 m persekiojimo lenktynëse distancijà áveikë per 3 min. 33,583 sek. ir aplenkë britæ Joannà Roswell, kuri atstumà áveikë per 3 min 35,209 sek.

Ðiandien popiet startuos penkios Lietuvos dviratininkës, kurios atstovaus ðaliai grupinëse lenktynëse.

Komandinëse sprinto lenktynëse rungsis S. Krupeckaitë ir Gintarë Gaivenytë, o 3000 m komandinëse persekiojimo lenktynëse ðaliai atstovaus Svetlana Pauliukaitë, Auðrinë Trëbaitë bei V. Sereikaitë.

„Sunku prognozuoti ðiandienos rezultatus. Simona yra labai stipri sprinte. Kolumbijoje vykusiame pasaulio dviraèiø treko taurës varþybø treèiajame etape ðis duetas liko treèias. Tad norime laukti paèio geriausio. Kitoms dviratininkëms keliami truputá kuklesni tikslai”, – sakë A. Tauèius.

Pasaulio dviraèiø treko èempionatas truks keturias dienas.

 

Alfa.lt