Dviratininkø lenktynëse Ispanijoje I.Konovalovas pakilo á 12-à vietà
Parayta admin Kovo 26 2009 13:03:54
Treèiadiená „Vuelta Castilla y Leon“ dviratininkø lenktyniø Ispanijoje treèiajame etape Ignatas Konovalovas finiðavo su pagrindine grupe ir bendroje áskaitoje pagerino savo padëtá keliomis pozicijomis. 156,9 kilometrø distancijà „Cervélo TestTeam“ klubui atstovaujantis lietuvis áveikë per 3 val. 28 min. 16 sek. ir uþëmë 16-à vietà.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Treèiadiená „Vuelta Castilla y Leon“ dviratininkø lenktyniø Ispanijoje treèiajame etape Ignatas Konovalovas finiðavo su pagrindine grupe ir bendroje áskaitoje pagerino savo padëtá keliomis pozicijomis. 156,9 kilometrø distancijà „Cervélo TestTeam“ klubui atstovaujantis lietuvis áveikë per 3 val. 28 min. 16 sek. ir uþëmë 16-à vietà.

Pagindinëje grupëje finiðà pasiekë 84 sportininkai, o etapo nugalëtoju tapo ispanas Alejando Valverde („Caisse d'Espargne“). Antroji vieta atiteko dar vienam Ispanijos dviratininkui Rubenui Plaza („Liberty Seguros“), treèioji - jo tautieèiui Javierui Moreno („Andalucia-Cajasur“).

Tomas Vaitkus ið „Astana“ ekipos nuo lyderiø atsiliko 9 min. 10 sek. ir treèiajame etape uþëmë 132-à vietà tarp 133 varþybas tæsianèiø dviratininkø.

Bendroje áskaitoje lyderio pozicijà iðsaugojo T. Vaitkaus komandos draugas amerikietis Levi Leipheimeris (8 val. 33 min. 26 sek.), kuris treèiadiená uþëmë 18-à vietà. Antras toliau rieda ispanas Alberto Contadoras („Astana“, atsilieka 16 sek.), treèias - JAV sportininkas Davidas Zabriskie („Garmin-Slipstream“, 22 sek.).

I. Konovalovas po treèiojo etapo pakilo ið 14-os vietos á 12-àjà ir L. Leipheimeriui pralaimi 1 min. 47 sek.

T. Vaitkus smuktelëjo á 132-àjà pozicijà (atsilieka 20 min. 40 sek.).

Varþybø dalyviams liko áveikti dar du etapus.

www.DELFI.lt