Jakimavièius: tai vienas áspûdingiausiø mûsø ðalies trekininkiø pasirodymø
Parayta admin Kovo 30 2009 12:10:57
Ið pasaulio dviraèiø treko èempionato Lietuvos rinktinë ðiandien paryèiais gráþo su keturiose rungtyse iðkovotais apdovanojimais. Dar padidinti medaliø kraitá sutrukdë Simonos Krupeckaitës liga, pirmadiená skelbia dienraðtis „Lietuvos rytas“.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Ið pasaulio dviraèiø treko èempionato Lietuvos rinktinë ðiandien paryèiais gráþo su keturiose rungtyse iðkovotais apdovanojimais. Dar padidinti medaliø kraitá sutrukdë Simonos Krupeckaitës liga, pirmadiená skelbia dienraðtis „Lietuvos rytas“.

Simona Krupeckaitë

Net tris medalius pirmenybëse – 1 aukso ir 2 bronzos – Lenkijoje pelnë Lietuvos komandos lyderë 26 metø S. Krupeckaitë. Taèiau vakar grupinio sprinto rungties favoritë nesugebëjo net varþytis lenktynëse dël 7-12 vietø.

„Jau penktadiená Simonai, liaudiðkai tariant, pradëjo bëgti snarglys. Grupinio sprinto rungtyje S. Krupeckaitë laimëjo pirmàjá atrankos etapà, taèiau jau antrajame gripas buvo stipresnis uþ dviratininkæ. Ji tik pasistengë baigti vaþiavimà – buvo ðeðta ið ðeðiø startavusiø. Pasiûliau jai nebestartuoti dël galutinës vietos“, – „Lietuvos rytui“ pasakojo Lietuvos dviraèiø treko rinktinës treneris Antanas Jakimavièius.

S. Krupeckaitë kartu su Gintare Gaivenyte pelnë bronzà komandø sprinte, o tos paèios prabos apdovanojimà 3 km asmeninëse persekiojimo varþybose „nuskynë“ ir Vilija Sereikaitë.

„Ne man vertinti Lietuvos komandos pasirodymà, taèiau galiu pasakyti savo nuomonæ. Tai vienas áspûdingiausiø mûsø ðalies trekininkiø pasirodymø per visà ðios sporto ðakos istorijà. Rekordas, 4 medaliai, labai aukðtos vietos – vargu ar bus lengva pakartoti tokius laimëjimus kituose èempionatuose“, – aiðkino A. Jakimavièius.

 

Alfa.lt