Tarp Lietuvos dviratininkø geriausiai sekësi M.Vþesniauskaitei
Parayta admin Gegus 02 2008 18:53:16
Lekijoje vykstanèiø moterø dviraèiø lenktyniø "Gracia-Orlova" pirmajame etape ketvirtadiená lietuvë Modesta Vþesniauskaitë, atstovaujanti Vokietijos komandai "Nuernberger", uþëmë ðeðtàjà vietà. Nugalëjo olandë Marianne Vos ("DSB Bank"), 102,6 km nuvaþiavusi per 2 val. 53 min. 9 sek. M. Vþesniauskaitë nuo jos atsiliko 22 sek.Inga Èilvinaitë ("Auðra Gruodis") uþëmë 33-iàjà (+1.04), Tatjana Kaliakina ("Auðra Gruodis") - 40-àjà (+1.17), Eglë Zablockytë (Lietuvos rinktinë) - 60-àjà (+1.41), Lina Skujaitë (Lietuvos rinktinë) - 73-iàjà (+2.23), Agnë Miliðkevièiûtë (Lietuvos rinktinë) - 75-àjà (+2.34), Kristina Strachoviè ("Auðra Gruodis") - 77-àjà (+3.06), Roberta Èepelytë (Lietuvos rinktinë) - 95-àjà (+7.32) vietas.

Reklama

Lietuvos rinktinës narës Rasa Uþkuraitytë ir Agnë Triabaitë nefiniðavo.

Ið 107 dviratininkiø klasifikuotos 95.

Penkiø etapø lenktynës baigsis sekmadiená.

Italijoje pasibaigusiose 13-osiose dviraèiø lenktynëse "Giro delle Regioni" lietuvis Edgaras Kovaliovas uþëmë 22-àjà vietà.

Nugalëjo ukrainietis Vitalijus Bucas. E. Kovaliovas nuo jo atsiliko 6 min. 25 sek.

Kitas lietuvis Tomas Micë uþëmë 44-àjà (+25.13), o Mantas Bliakevièius - 66-àjà (+52.36) vietas.

Ið viso klasifikuoti 89 dviratininkai.

Paskutiná, ðeðtàjá, etapà ketvirtadiená laimëjo V. Bucas, 140 km nuvaþiavæs per 3 val. 27 min. 40 sek. E. Kovaliovas finiðavo deðimtas (+0.10), T. Micë - 39-as (+4.47), o M. Bliakevièius - 67-as (+10.04).

Prancûzijoje pasibaigusiose 42-osiose dviraèiø lenktynëse "Tour de Bretagne" lietuvis Justas Volungevièius, atstovaujantis Latvijos komandai "Rietumu Banka-Riga", uþëmë 22-àjà vietà.

Lenktyniø nugalëtoju tapo prancûzas Benoit Poilvet ("Bretagne Armor Lux"). J. Volungevièius nuo jo atsiliko 7 min. 41 sek.

Ið viso klasifikuota 90 dviratininkø.

Paskutiná, septintàjá, etapà ketvirtadiená laimëjo norvegas Frederikas Wilmannas ("Joker Bianchi"). J. Volungevièius uþëmë 50-àjà vietà. Jis nuo nugalëtojo atsiliko 4 min. 16 sek.

Evaldas Ðiðkevièius ("La Pomme Marseille") bei Aivaras Baranauskas ("Roubaix Lille Metropole) nefiniðavo ir galutinëje áskaitoje nebuvo klasifikuoti.

Ðveicarijoje vykstanèiose 62-osiose dviraèiø lenktyn4se "Tour de Romandie", antrajame etape ketvirtadiená lietuvis Ignatas Konovalovas, atstovaujantis Prancûzijos komandai "Credit Agricole", finiðavo pagrindinëje grupëje ir uþëmë 64-àjà vietà.

Nugalëjo australas Robis Makjuenas (Robbie McEwen, "Silence-Lotto"), 170 km nuvaþiavæs per 4 val. 16 min. 16 sek. Kartu su nugalëtoju finiðavo 104 dviratininkø grupë.

Lenktyniø lyderiu iðliko ðveicaras Michaelis Albasinis (Michael Albasini, Liquigas"). I. Konovalovas bendrojoje áskaitoje ið 84-osios vietos pakilo á 79-àjà. Jis nuo lyderio atsilieka 8 min. 28 sek.

Ið viso klasifikuoti 142 dviratininkai.

Penkiø etapø lenktynës baigsis sekmadiená.

ELTA