Pagerbtos pasaulio èempionato medalius parveþusios Lietuvos dviratininkës
Parayta admin Balandio 02 2009 11:16:47

Lietuvos moterø treko dviraèiø rinktinës narës galëjo bent trumpam pamirðti sunkø darbà ir dþiaugtis jo vaisiais. Praëjusià savaitæ Lenkijoje vykusiame pasaulio èempionate keturis medalius nuskynusios mûsø ðalies dviratininkës treèiadiená plaèiai ðypsojosi, kai buvo pagerbtos ðalies aukðèiausiøjø pareigûnø Vyriausybëje, Prezidentûroje ir Seime.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Lietuvos moterø treko dviraèiø rinktinës narës galëjo bent trumpam pamirðti sunkø darbà ir dþiaugtis jo vaisiais. Praëjusià savaitæ Lenkijoje vykusiame pasaulio èempionate keturis medalius nuskynusios mûsø ðalies dviratininkës treèiadiená plaèiai ðypsojosi, kai buvo pagerbtos ðalies aukðèiausiøjø pareigûnø Vyriausybëje, Prezidentûroje ir Seime.

Sekmadiená pasibaigusiose planetos pirmenybëse 26-eriø metø Simona Krupeckaitë iðkovojo vienà aukso ir du bronzos medalius (vienà jø - komandinio sprinto rungtyje kartu su 22-ejø Gintare Gaivenyte) bei pagerino pasaulio rekordà 500 m atskiro starto lenktynëse.

22-ejø Vilija Sereikaitë pasipuoðë bronza asmeninëse 3000 m lenktynëse.

Kreipdamasis á Lietuvos dviraèiø treko rinktinës nares, trenerius ir dviraèiø sporto organizatorius, Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus pabrëþë, kad mûsø valstybës tûkstantmeèiui dviratininkiø laimëjimai yra puikiausia dovana, teigiama praneðime þiniasklaidai.

Prezidentas sakë viltingai þiûrás á dviraèiø treko sporto ateitá ir iðreiðkë ásitikinimà, jog netolimoje ateityje ne tik modernioje Panevëþio sporto arenoje, kurioje yra árengtas dviraèiø trekas, bet ir kituose Lietuvos miestuose bus gerinami pasaulio rekordai.

„Kiekvienam ið Jûsø ir visai Lietuvos dviraèiø sporto bendruomenei linkiu iðtvermës, sportinës sëkmës ir paèios geriausios kloties", - teigë V. Adamkus.

Prezidento taure buvo apdovanota S. Krupeckaitë, stiklo figûra „Rombas" - V. Sereikaitë ir G. Gaivenytë. Stiklo figûrà „Ovalas" valstybës vadovas áteikë 5 vietos laimëtojai komandinëse persekiojimo lenktynëse Auðrinei Trebaitei ir 6 vietos laimëtojai grupinëse lenktynëse - Svetlanai Pauliukaitei.

Prezidentas taip pat pagerbë trenerius ir sporto organizatorius, prisidëjusius prie sëkmingo rinktinës pasirodymo.

S. Krupeckaitei premjeras Andrius Kubilius áteikë 27,5 tûkst. litø èeká. V. Sereikaitë buvo apdovanota 15 tûkst. litø èekiu, o G. Gaivenytë 5 tûkst. litø èekiu.

Pinigines premijas taip pat gavo Lietuvos dviraèiø treko rinktinës vyriausiasis treneris Antanas Jakimavièius ir S. Krupeckaitës treneris Dmitrijus Leopoldas. Ministro Pirmininko atminimo dovanomis taip pat buvo apdovanotos A. Trebaitë ir S. Pauliukaitë.

A. Kubilius pasidþiaugë galëdamas tokiø aukðtø pasiekimø proga pasveikinti ir apdovanoti jam „ypatingai artimos“ sporto ðakos atstoves ir palinkëjo joms toliau tobulëti bei po trejø metø ið Londono parveþti Lietuvai nemaþiau olimpiniø medaliø, skelbiama Vyriausybës spaudos tarnybos praneðime.

„Savo pasiekimais puoðiate ne tik Lietuvà, bet ir visà pasaulá. Ypaè dþiugu, kad medaliais mus garsina moterys – kad ir kurioje srityje pirmautumëte – sporto, politikos ar kultûros – mes jumis labai didþiuojamës. Linkiu, kad ðis auksas bûtø tvirtas þingsnis link dar vieno laiptelio – Olimpinio aukso“, - Seimo Pirmininko Arûno Valinsko sveikinimo þodþius cituoja Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryðiø su visuomene skyrius.

www.DELFI.lt