Keliuose þuvo dviratininkë ir traktorininkas
Parayta admin Gegus 02 2008 18:56:03
Geguþës 1 d. eismo ávykiuose þuvo du þmonës. Kretingos rajone dviratininkë pakliuvo po vilkiko ratais, o Raseiniø rajone apvirtus traktoriui þuvo traktorininkas, praneða Policijos departamentas.

Apie 15 val. 40 min. Kretingos rajone, kelio Skuodas – Plungë 22-ame kilometre, 75-eriø Z.B. J., dviraèiu iðvaþiuodama ið ðalutinio kelio, nepraleido pagrindiniu keliu vaþiuojanèio vilkiko „Scania", kurá vairavo 31-eriø S. P.

Dviratininkë netikëtai trenkësi á automobilá ir buvo sunkiai suþalota. Nugabenta á ligoninæ moteris mirë.

Dar vienas þmogus þuvo Raseiniø rajone. Apie 18 val. Piktaièiø kaime, traktorius MTZ, vairuojamas 35-eriø A. B. nuvaþiavo nuo kelio ir apvirto.

Eismo ávykio metu þuvo traktorininkas.