Vël ieðkomas pernai per pûgà dviraèiu iðvaþiavæs ir dingæs vaikinas
Parayta admin Balandio 18 2009 20:30:37
Apie 60 þmoniø, stojæ vienas nuo kito per du metrus, vël ëmë ðukuoti Milvydiðkiø (Telðiø r.) miðkus, pagriovius, pelkes, paeþeræ. Þmonës netiki, kad pernai lapkritá dviraèiu iðvaþiavæs 16 metø vaikinas galëjo dingti tarsi skradþiai þemæ. Viekðnaliuose (Telðiø r.) gyvenantys V. ir A. Katkai savo ðeðiolikmeèio sûnaus nematë nuo praëjusiø metø lapkrièio 23-iosios. Nuo tos dienos, kai per pûgà jis iðvaþiavo dviraèiu pasitikti sesers, raðo "Lietuvos rytas".

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Apie 60 þmoniø, stojæ vienas nuo kito per du metrus, vël ëmë ðukuoti Milvydiðkiø (Telðiø r.) miðkus, pagriovius, pelkes, paeþeræ. Þmonës netiki, kad pernai lapkritá dviraèiu iðvaþiavæs 16 metø vaikinas galëjo dingti tarsi skradþiai þemæ. Viekðnaliuose (Telðiø r.) gyvenantys V. ir A. Katkai savo ðeðiolikmeèio sûnaus nematë nuo praëjusiø metø lapkrièio 23-iosios. Nuo tos dienos, kai per pûgà jis iðvaþiavo dviraèiu pasitikti sesers, raðo "Lietuvos rytas".

|escape Paieðkai vadovavæs Telðiø vyriausiojo policijos komisariato nusikaltimø tyrimo skyriaus asmenø paieðkos tyrëjas Vaidas Vitartas neslëpë, kad ðukuodami apylinkes jose vaikino gyvo rasti nesitiki. "Jis buvo jaunas ir stiprus, todël dviraèiu galëjo toli nuvaþiuoti. Be to, jis sirgo epilepsija, tad vaikinà galëjo iðtikti priepuolis, po kurio atsigavæs jis galëjo nuvaþiuoti kelias deðimtis kilometrø ir gal net apsistoti kur nors pas ûkininkà kitame rajone", - nepraradæs vilèiø rasti galbût pasiklydusá màstymo sutrikimø turëjusá vaikinà kalbëjo paieðkos organizatorius.

Taèiau kaimas ûþia nuo kalbø apie vienà tose apylinkëse skandalais pagarsëjusià ûkininkæ. Mat tà vakarà siauèiant pûgai vaikino pëdsakai dingo po pusnimis netoli jos sodybos. Su ðia ûkininke iki tol jokiø reikalø neturëjusi A.Katkienë vienà þiemos vakarà, apsipirkdama Luokës parduotuvëje, pasijuto jos stebima.

Maþa to, vienà þiemos vakarà suskambo dingusio vaikino motinos telefonas ir jame pasigirdo ðaiþus moteriðkës balsas. Paskambinusioji vienu atsikvëpimu iðpyðkino grasinimus. "Labai iðsigandau, todël supratau tiktai kelis þodþius: "Jei dar ieðkosi, iðlëksi á orà". Kas mums grasina ir uþ kà?" - sielvarto palauþta motina neturi jokio atsakymo.