Vilniuje atidaryta specializuota elektriniø dviraèiø parduotuvë
Parayta admin Balandio 21 2009 20:27:49
Reaguodami á ekonomines ðalies realijas Lietuvos verslininkai rinkai pasiûlë naujovæ – elektrinius dviraèius, kurie mieste pakeièia automobilius. Pasak UAB „Rytø baldø studija“ direktoriaus Edmundo Braþëno, elektriniø dviraèiø tiesioginës eksploatacinës iðlaidos yra 1 centas uþ kilometrà: vienkartiniam baterijos pakrovimui sunaudojama elektros energijos uþ 25 centus, o su pilnai pakrauta baterija nuvaþiuojama 20-30 kilometrø.

Skaityti daugiau...
Iplstos naujienos
Reaguodami á ekonomines ðalies realijas Lietuvos verslininkai rinkai pasiûlë naujovæ – elektrinius dviraèius, kurie mieste pakeièia automobilius. Pasak UAB „Rytø baldø studija“ direktoriaus Edmundo Braþëno, elektriniø dviraèiø tiesioginës eksploatacinës iðlaidos yra 1 centas uþ kilometrà: vienkartiniam baterijos pakrovimui sunaudojama elektros energijos uþ 25 centus, o su pilnai pakrauta baterija nuvaþiuojama 20-30 kilometrø.

|escape

Pasak E. Braþëno, elektriniai dviraèiai pasaulyje populiarëja ne vien tik tarp vyresnës kartos atstovø. Jei iki ðiol dauguma ofiso darbuotojø atsisakydavo paprasto dviraèio dël to, kad nesinorëdavo á darbà atvykti suprakaitavusiems, tai dabar ði problema dëka nedidelio elektros variklio yra iðspræsta.

Kaip teigë E.Braþënas, á bet kurá dviratininkams diskomfortà sukelianti kalnà, ðiais elektriniais dviraèiais lengvai uþvaþiuoja ir maþai ar net visai nesportuojantys þmonës.

Elektriniø dviraèiø kainos, pasak verslininkø, priklauso nuo baterijos, variklio tipo bei gamintojo. Paprasèiausi kiniðki elektriniai dviraèiai kainuoja apie 1000 litø, o prabangûs Italijos ar JAV gamintojø siûlomi elektriniai dviraèiai kainuoja apie 3500-4500 litø.

www.DELFI.lt