Nugriovæs dviratininkà „Martono“ taksistas paspruko(video)
Parayta admin Balandio 23 2009 09:49:30

Skaitytojo atsiøstoje medþiagoje uþfiksuota, kaip balandþio 11 dienà taksi automobilis, kurio registracijos numeris T04142, suþaloja dviratininkà

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Skaitytojo atsiøstoje medþiagoje uþfiksuota, kaip balandþio 11 dienà taksi automobilis, kurio registracijos numeris T04142, suþaloja dviratininkà