Vilniuje partrenktas dviratininkas
Parađyta admin Balandţio 23 2009 19:00:26
Treèiadiená apie 16 valandà Ukmergës - Paribio g. sankryþoje automobilis „Peugeot“, kurá vairavo pilietis S. M. (gim. 1979 m.), sukdamas á kairæ, nepraleido prieðinga kryptimi tiesiai vaþiavusio dviratininko M. N. (gim. 1987 m.) ir su juo susidûrë.

Skaityti daugiau...
Iđplëstos naujienos
Treèiadiená apie 16 valandà Ukmergës - Paribio g. sankryþoje automobilis „Peugeot“, kurá vairavo pilietis S. M. (gim. 1979 m.), sukdamas á kairæ, nepraleido prieðinga kryptimi tiesiai vaþiavusio dviratininko M. N. (gim. 1987 m.) ir su juo susidûrë.

|escape

Eismo ávykio metu nukentëjo dviratininkas, kuris dël patirtø suþalojimø pristatytas á VGPU ligoninæ.

Nukentëjusiajam nustatyta deðinio padikaulio lûþimas, pakauðio þaizda, jis paguldytas á antràjá chirurginá skyriø.

www.DELFI.lt