Klaipëdieèiai ketina surengti pirmàjá Lietuvoje dviraèiø maratonà
Parayta admin Balandio 23 2009 19:02:47
Klaipëdoje ðá rudená ávyks pirmasis Lietuvoje dviraèiø maratonas. Kaip teigiama organizatoriø praneðime, iniciatyvà uostamiestyje surengti masines ðalies ir miesto dviraèiø entuziastø lenktynes penktadiená Klaipëdos miesto merui Rimantui Taraðkevièiui pristatys dviraèiø sporto meistras Tomas Vaitkus.

Skaityti daugiau...
Iplstos naujienos
Klaipëdoje ðá rudená ávyks pirmasis Lietuvoje dviraèiø maratonas. Kaip teigiama organizatoriø praneðime, iniciatyvà uostamiestyje surengti masines ðalies ir miesto dviraèiø entuziastø lenktynes penktadiená Klaipëdos miesto merui Rimantui Taraðkevièiui pristatys dviraèiø sporto meistras Tomas Vaitkus.

|escape

Pajûryje „iðaugintas“ profesionalus dviratininkas, ðiuo metu atstovaujantis þinomai pasaulyje Kazachstano „Astanos“ komandai, ir maratono idëjos iniciatoriai sako, jog Klaipëda jau subrendo tokiam renginiui. Mieste sukurta puiki dviraèiø takø infrastruktûra, kasmet vis gausëja ðios ekologiðkos transporto priemonës entuziastø, tereikia tik visiems susivienyti, sësti ant savo dviraèiø ir energingai pravaþiuoti maratono distancijà.

„Europos miestuose tokie maratonai vyksta seniai, jie labai populiarûs, sutraukia tûkstanèius þmoniø, laikas ðià tradicijà áskiepyti ir Lietuvoje. Dþiaugsiuos, jei startà masinei dviraèiø ðventei duos bûtent Klaipëda“, - sako T. Vaitkus.

www.DELFI.lt