Vilniuje policija nemokamai þymës dviraèius
Parayta admin Balandio 25 2009 08:45:48
Sekmadiená (balandþio 26 d.) nuo 14.00 val. iki 17.00 val. Vingio parke, prie kavinës, Vilniaus policijos pareigûnai nemokamai þymës vilnieèiø dviraèius.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Sekmadiená (balandþio 26 d.) nuo 14.00 val. iki 17.00 val. Vingio parke, prie kavinës, Vilniaus policijos pareigûnai nemokamai þymës vilnieèiø dviraèius.


|escape


Kaip teigia Vilniaus policija, asmenys, norintys paþymëti dviraèius, privalo turëti asmens tapatybæ patvirtinantá dokumentà ir dviraèio pasà.

www.DELFI.lt