Nepilnameèio vairuojamas motociklas mirtinai partrenkë 8-metá dviratininkà
Parayta admin Balandio 27 2009 19:13:22
Tragiðka avarija sekmadiená apie 14 val. ávyko Elektrënø savivaldybëje, Lazdënø kaime. Kaip praneða Policijos departamentas, motociklas „JAWA 350“, vairuojamas 17-meèio, partrenkë ir suþalojo prieðprieðiais dviraèiu vaþiavusá 8-metá.

Skaityti daugiau...
Iplstos naujienos
Tragiðka avarija sekmadiená apie 14 val. ávyko Elektrënø savivaldybëje, Lazdënø kaime. Kaip praneða Policijos departamentas, motociklas „JAWA 350“, vairuojamas 17-meèio, partrenkë ir suþalojo prieðprieðiais dviraèiu vaþiavusá 8-metá.

|escape

Vaikas nuo gautø suþalojimø pakeliui á ligoninæ mirë.

Pareigûnai aiðkinasi, dël kokiø prieþasèiø ðie dviraèiai eismo dalyviai kelyje neprasilenkë.

www.DELFI.lt