Pasvalio r. girtutëlis vairuotojas suþalojo dviratininkæ
Parayta admin Gegus 04 2009 17:35:36
Sekmadiená, apie 17 val. 35 min. Pasvalio rajone, kelio Papyvesiai-Krinèinas-Gulbinënai 12-ame kilometre automobilis „Ford Probe“, vairuojamas neblaivaus, uþ kità paþeidimà vairuotojo paþymëjimà praradusio 27 metø jaunuolio, partrenkë 39 metø dviratininkæ.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Sekmadiená, apie 17 val. 35 min. Pasvalio rajone, kelio Papyvesiai-Krinèinas-Gulbinënai 12-ame kilometre automobilis „Ford Probe“, vairuojamas neblaivaus, uþ kità paþeidimà vairuotojo paþymëjimà praradusio 27 metø jaunuolio, partrenkë 39 metø dviratininkæ.


|escape


Kaip praneða Panevëþio policija, vairuotojui nustatytas 4,6 promilës girtumas. Jis sulaikytas.

Moteriai nustatyti abiejø kojø lûþiai, smegenø sutrenkimas.

www.DELFI.lt