Marijampolëje 8-metá dviratininkà partrenkæs vairuotojas pabëgo
Parayta admin Gegus 05 2009 11:07:42
Pirmadienio vakarà, apie 19 val. Marijampolëje, Sasnavos ir Laikðtës gatviø sankryþoje patrenktas per kelià dviraèiu vaþiavæs 8 metø berniukas.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Pirmadienio vakarà, apie 19 val. Marijampolëje, Sasnavos ir Laikðtës gatviø sankryþoje patrenktas per kelià dviraèiu vaþiavæs 8 metø berniukas.

Automobilio vairuotojas ið ávykio vietos pabëgo. Automobilio markë nustatinëjama.

Laimei, vaikas smarkiai nenukentëjo. Jam sumuðtas ðlaunikaulis, nubrozdintas veidas ir kojos.

Jis iðleistas gydytis á namus.

www.DELFI.lt