Prieð automobiliø nepagarbà dviratininkas vaþinëjo nuogas
Parayta admin Gegus 04 2008 08:32:05
Sankt Peterburge dviratininkas savo protestà prieð miesto gatvëse automobiliø vairuotojø rodomà nepagarbà dviratininkams nutarë iðreikðti vaþinëdamas nuogas po Rûmø aikðtæ, praneða naujienø agentûra „Interfaks”.

Judëjimo „Juodoji vëliava” lyderis Romanas Lutoðkinas, siekdamas atkreipti dëmesá á tai, kad automobiliø vairuotojai miesto gatvëse visai nepaiso dviratininkø teisiø, nutarë sukti ratus aplink Aleksandro kolonà nuogas.

Skaityti daugiau...
Iplstos naujienos
Sankt Peterburge dviratininkas savo protestà prieð miesto gatvëse automobiliø vairuotojø rodomà nepagarbà dviratininkams nutarë iðreikðti vaþinëdamas nuogas po Rûmø aikðtæ, praneða naujienø agentûra „Interfaks”.

Judëjimo „Juodoji vëliava” lyderis Romanas Lutoðkinas, siekdamas atkreipti dëmesá á tai, kad automobiliø vairuotojai miesto gatvëse visai nepaiso dviratininkø teisiø, nutarë sukti ratus aplink Aleksandro kolonà nuogas.

Atëjæs á pagrindinæ miesto aikðtæ R. Lutoðinas iðsirengë ir niekieno netrukdomas ëmë vaþinëtis aplink Alkesandro kolonà juoda vëliava papuoðtu dviraèiu.

Kartu su judëjimo „Juodoji vëliava” lyderiu aplink kolonà rûmø aikðtëje vaþinëjo ðimtai apsirengusiø dviratininkø. Dviratininkai yra numatæ atlikti protesto vaþiavimà ir miesto gatvëmis.

Dviratininkø protesto akcijà kartu su jokiø veiksmø nesiimanèiais milicijos pareigûnais stebëjo ir apie 40 þurnalistø, kurie fotografavo ir filmavo nuogà protestuotojà.

DELFI