Dviratininkas A.Vinokurovas rengiasi sugráþimui
Parayta admin Gegus 08 2009 18:02:49

Kazachstano dviratininkas Aleksandras Vinokurovas, kuris uþ dopingo vartojimà 2007 metø „Tour de France“ lenktynëse buvo diskvalifikuotas dvejiems metams, rugpjûtá ketina gráþti á didájá sportà ir atstovauti „Astana“ komandai.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Kazachstano dviratininkas Aleksandras Vinokurovas, kuris uþ dopingo vartojimà 2007 metø „Tour de France“ lenktynëse buvo diskvalifikuotas dvejiems metams, rugpjûtá ketina gráþti á didájá sportà ir atstovauti „Astana“ komandai.

„Mano svajonë - ðiemet iðkovoti pasaulio èempiono titulà ir per paskutinájá savo sezonà kitais metais lenktyniauti su planetos èempiono marðkinëliais“, - Prancûzijos dienraðèiui „l'Equipe“ sakë 35 metø A. Vinokurovas.

A.Vinokurovo diskvalifikacija uþ kraujo dopingà baigsis liepos 23 dienà.

ELTA ir lrytas.lt inf.