Bankrutuojanèià „Astana“ ásigyti gali Armstrongas
Parayta admin Gegus 08 2009 18:06:30

Vienas geriausiø visø laikø dviratininkø Lance‘as Armstrongas susidomëjo galimybe tapti „Astana“ komandos savininku.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Vienas geriausiø visø laikø dviratininkø Lance‘as Armstrongas susidomëjo galimybe tapti „Astana“ komandos savininku.

Kazachstano komanda, kurios marðkinëlius L. Armstrongas apsivilko sugráþæs á didájá sportà, atsidûrë ties iðnykimo riba – susidûrusi su finansiniais sunkumais ji pastaruoju metu nemoka atlyginimø.

Lance'as ArmstrongasPerimti komandos valdymà gali septyniskart „Tour de France“ lenktyniø laimëtojas ir dabartinis „Astana“ lenktynininkas L. Armstrongas.

„Astana“ komandos, kuriai atstovauja ir lietuvis Tomas Vaitkus, pagrindinë rëmëja buvo Kazachstano bendrovë „Samruk-Kazyna“, taèiau jà pakirto ekonominis nuosmukis.

L. Armstrongas pareiðkë, kad nauju „Astana“ rëmëju galëtø tapti JAV ásikûrusi tarptautinë bendrovë.

„Nebus taip, kad per savaitæ rasi rëmëjà ir pasakysi: „Beje, mums reikia 10 milijonø doleriø, padëkite.“ Jie taip greitai nesutiks“, – paþymëjo L. Armstrongas.

Jis tikino, kad mintá perimti „Astana“ komandos valdymà jis puoselëja jau 8 ar 9 mënesius.

„Mums reikia rasti 15 mln. JAV doleriø, – tikino dviratininkas. – Nieko nepadarysime, kol nerasime rëmëjo. Taèiau manome, kad galime suorganizuotu geriausià komandà pasaulyje.“

Dabar „Astana“ ir L. Armstrongas rengiasi prestiþinëms „Giro d‘Italia“ lenktynëms, kurios startuoja jau ðeðtadiená ir baigsis geguþës 31 dienà.

L. Armstrongas pareiðkë, kad pergalës ið jo tikëtis nereikia – amerikietis tik neseniai atsigavo po patirtos traumos.

„Giro d‘Italia“ lenktynëse varþysis ir vienas lietuvis, taèiau ne „Astana“ atstovas T. Vaitkus. Jam vietos elitinëje komandoje neatsirado.

„Cervelo Test Team“ marðkinëlius vilkës Ignatas Konovalovas, pernai dalyvavæs Pekino olimpinëse þaidynëse.

 Alfa.lt