Naujiena mamytëms: veþimëlis-dviratis
Parayta admin Gegus 22 2009 16:17:44

Ðis veþimëlis - tikras dþiaugsmas tiek kûdikiams, tiek jø mamytëms. Pastarosioms - tai puiki galimybë atgauti formà po gimdymo, o maþiesiems taip pat bus smagu stebëti greitai besikeièianèius pasaulio vaizdus.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Ðis veþimëlis - tikras dþiaugsmas tiek kûdikiams, tiek jø mamytëms. Pastarosioms - tai puiki galimybë atgauti formà po gimdymo, o maþiesiems taip pat bus smagu stebëti greitai besikeièianèius pasaulio vaizdus.

Ið paþiûros áprastà veþimëlá paversti vaikui ir mamai skirtu dviraèiu (ir atvirkðèiai) galima vos per 20 sekundþiø.

Triratis "Taga" padës lengvai pasiekti parkà ar parduotuvæ ir ið dalies gali pakeisti automobilá. Vaikelio saugumas ðioje transporto priemonëje taip pat yra visiðkai uþtikrintas.

"Taga" Didþiosios Britanijos kûdikiø prekiø parduotuvëse kainuoja nuo 1.695 svarø sterlingø.

Balsas.lt, Daily Mail