Vairuotojas spruko nuo 6-metës dviratininkës
Parayta admin Gegus 25 2009 15:21:31
Penktadiená Alytuje ávykusio eismo ávykio dalyve tapo 6 metø mergaitë. Kaip praneða Alytaus policija, apie 14 val. Varënos-Liðkiavos gatviø sankryþoje á pagrindine gatve vaþiuojanèio automobilio kairájá galiná sparnà atsitrenkë dviraèiu ið Liðkiavos gatvës iðvaþiavusi maþametë.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Penktadiená Alytuje ávykusio eismo ávykio dalyve tapo 6 metø mergaitë. Kaip praneða Alytaus policija, apie 14 val. Varënos-Liðkiavos gatviø sankryþoje á pagrindine gatve vaþiuojanèio automobilio kairájá galiná sparnà atsitrenkë dviraèiu ið Liðkiavos gatvës iðvaþiavusi maþametë.

Maþajai dviratininkei prireikë medikø pagalbos. Tuo tarpu automobilis ið ávykio vietos nuvaþiavo. Mergaitë prisiminë tik tiek, kad jis yra tamsios spalvos.

www.DELFI.lt