Veþantiems dviratá automobiliu – vargas dël numeriø
Parayta admin Gegus 26 2009 12:14:40
Jeigu veþate prie automobilio galinës dalies pritvirtintà dviratá, gal geriau nepakliûkite á rankas keliø policijos pareigûnui, mat galite bûti nubaustas uþ bandymà slëpti maðinos numerá, raðo „Lietuvos rytas”.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Jeigu veþate prie automobilio galinës dalies pritvirtintà dviratá, gal geriau nepakliûkite á rankas keliø policijos pareigûnui, mat galite bûti nubaustas uþ bandymà slëpti maðinos numerá, raðo „Lietuvos rytas”.

Administraciniø teisës paþeidimø kodekse (ATPK) numatyta, kad uþ vairavimà uþdengtais, suklastotais ar kito automobilio valstybinio numerio þenklais skiriama 800-1200 litø bauda arba atimama teisë vairuoti transporto priemonæ 6-12 mënesiø.

Susisiekimo ministerijos Saugaus eismo departamento direktoriui Vigilijui Sadauskui vairuotojai ne kartà skundësi, kad policijos pareigûnai juos grasina nubausti uþ numeriø maskavimà. Daugiausia tokiø nusiskundimø – ið kurortø.

Iðstudijavæs ATPK straipsná pats vairuotojas supras, kad jo nubausti negalima. Jame sakoma, kad bauda skiriama, kai vairuojama uþdengtais numeriais. Veþant dviraèius uþdengiamas tik vienas numeris.

www.DELFI.lt