Kaune uþ 700 tûkst. Lt bus árengti dviraèiø takai
Parayta admin Gegus 27 2009 13:25:50
Ðiemet Kauno miesto savivaldybë dviraèiø takø plëtrai skyrë 700 tûkst. Lt. Pasak Aplinkos apsaugos skyriaus vedëjos Marijos Stanikûnienës, dviraèiø plëtrai ið savivaldybës biudþeto 2007 metais buvo skirta 350 tûkst. Lt., 2008 metais – 500 tûkst. Lt, o 2009 metais – 700 tûkst. Lt.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Ðiemet Kauno miesto savivaldybë dviraèiø takø plëtrai skyrë 700 tûkst. Lt. Pasak Aplinkos apsaugos skyriaus vedëjos Marijos Stanikûnienës, dviraèiø plëtrai ið savivaldybës biudþeto 2007 metais buvo skirta 350 tûkst. Lt., 2008 metais – 500 tûkst. Lt, o 2009 metais – 700 tûkst. Lt.

Jau árengtus dviraèiø takus turës galimybæ iðbandyti rytoj nuo 14 val. vyksianèios akcijos „Dviratis, Kaunas ir Að“ dalyviai. Akcijà organizuoja Kauno jaunimo organizacijø sàjunga „Apskritasis stalas“. Akcijos dalyviai dviraèiais vaþiuos nuo KTU Dizaino ir technologijos fakulteto iki Kauno m. savivaldybës, kur savivaldybës atstovams planuoja áteikti pasiraðytà kreipimàsi „Dël dviraèiø takø infrastruktûros vystymo“.

Ðiuo metu Aplinkos apsaugos rëmimo specialiosios programos lëðomis yra rengiamas Kauno miesto dviraèiø takø plëtros specialusis planas. 2006–2007 metais buvo árengtas dviraèiø takas su poilsio aikðtelëmis marðrutu Panemunës tiltas – Smetonos alëja – Pësèiøjø tiltas – Smetonos alëja (trasos ilgis – 6,8 km.,). 2008–2009 m. Aplinkos apsaugos rëmimo specialiosios ir Visuomenës sveikatos rëmimo specialiosios programø lëðomis bus árengtas dviraèiø takas marðrutu Vilijampolës tiltas – Lampëdþiø rekreacinë zona (trasos ilgis – 4,5 km.), praneða Kauno savivaldybë.

Po kreipimosi á valstybines ástaigas, bankus, prekybos centrus 2008–2009 metais prie ðiø ástaigø buvo árengti dviraèiø saugojimo stovai. Ðá mënesá keli nauji dviraèiø saugojimo stovai pastatyti Laisvës al. ir Rotuðës aikðtëje.

Anksèiau nei planuota (iki rugsëjo mën.) numatoma baigti tiesti dviraèiø takà marðrutu Vilijampolës tiltas – Lampëdþiø rekreacinë zona, dar ðiais metais planuojama perskirstyti Aplinkos apsaugos rëmimo specialiosios programos lëðas ir numatyti finansavimà naujo dviraèiø tako marðrutu Vytauto Didþiojo tiltas – È. Radzinausko tiltas techninio projekto parengimui. Trasa numatoma Nemuno krantine, o vëliau naujos Marvelës gatvës pylimo apaèioje. Ágyvendinus ðá projektà, atsiras galimybë Nemuno pakrante dviraèiu pasiekti Kaèerginës poilsio zonà.

www.DELFI.lt