Iðleistas dviraèiø trasø Vilniuje þemëlapis
Parayta admin Gegus 28 2009 16:09:02
Ar ámanoma Vilniuje vaþinëti dviraèiais?
Vilniaus teritorija gana didelë, pavirðius kalvotas. Mieste maþai dviraèiø takø, jie nesudaro iðtisinio tinklo. Ne visais keliais dviraèiais patogu vaþiuoti, automobiliø spûstyse tenka kvëpuoti uþterðtu oru. Sostinës eismo dalyviai nëra labai draugiðki. Klimato sàlygomis Vilnius nedaug skiriasi nuo toje paèioje platumoje esanèiø Stokholmo arba Helsinkio, o dviratininkø ten kur kas daugiau. O visuotinai pripaþintame dviraèiø mieste Amsterdame lyja net daþniau negu Vilniuje.
 

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

 Anotacija:

Mastelis 1:10 000 / 1:20 000 (1 cm – 100 m / 1 cm – 200 m) Ar ámanoma Vilniuje vaþinëti dviraèiais?
Vilniaus teritorija gana didelë, pavirðius kalvotas. Mieste maþai dviraèiø takø, jie nesudaro iðtisinio tinklo. Ne visais keliais dviraèiais patogu vaþiuoti, automobiliø spûstyse tenka kvëpuoti uþterðtu oru. Sostinës eismo dalyviai nëra labai draugiðki. Klimato sàlygomis Vilnius nedaug skiriasi nuo toje paèioje platumoje esanèiø Stokholmo arba Helsinkio, o dviratininkø ten kur kas daugiau. O visuotinai pripaþintame dviraèiø mieste Amsterdame lyja net daþniau negu Vilniuje.
 
O kas ðitame þemëlapyje?
- Dviraèiø takai paþymëti raudona spalva. Takas gali bûti dviraèiams skirta juosta gatvës vaþiuojamoje dalyje (tarkim, Gedimino prospekte)arba ðaligatvyje (drauge su pësèiaisiais). Bendrø pësèiøjø ir dviratininkø takø Vilniuje dar labai nedaug. Dviraèiø takø kokybë labai skiriasi, jie nesudaro iðtisinio tinklo ir nuolat  kur nors nutrûksta.
- Dviraèiø trasos, paþymëtos geltona spalva, gali bûti ðaligatvyje, gatvës vaþiuojamojoje dalyje, A juostoje. Deja, þemëlapio màstelis neleido parodyti, kurios gatvës pusës ðaligatviu vaþiuoti.
 Þemëlapyje parodytos jungtinës trasos. Kas gerai apgalvoja, kaip vaþiuoti dviraèiu mieste ir uþ miesto, sumaniai suplanuoja marðrutus, tas randa ramiø, be didelio maðinø eismo gatviø. Rasti iðtisiniø nuo motorizuoto eismo visiðkai atskirtø keliø Vilniuje neámanoma.
Dëmesio, pavojingos vietos! Tai gali bûti ir trumpos atkarpos, kur kelias arba ðaligatvis siauras ir eismas intensyvus. Gali bûti ir duobës, medþiai ar stulpai ant dviraèiø takø, bloga kelio danga, jo susiaurëjimai, pëstieji, ant kelio palikti automobiliai, per dviraèiø takà vaþiuojanèios maðinos.
Ortofotoplanas – tai vietovës atvaizdas, sukurtas apjungiant nuotraukas, darytas ið lëktuvo. Pagrindinis tokio plano pranaðumas prieð kitus þemëlapius bei planus yra informacijos gausa ir tikras bei lengvai atpaþástamas teritorijos vaizdas ið virðaus. Jame gerai matomi pastatai, keliai, gatvës, upës, eþerai bei kiti vandens objektai, augmenija.Ortofotoplane papildomai pateikiama ir kartografinë informacija: koordinaèiø tinklelis, gyvenvieèiø, gatviø, gamtiniø objektø, saugomø teritorijø pavadinimai, miðko keliukai, sutartiniais þenklais paþymëti lankytini objektai:     * Muziejai;     * Paminklai;    * Galerijos;    * Maldos namai;    * Kultûros ir laisvalaikio objektai;    * Oficialios ir mokslo institucijos;    * Ligoninës;    * Informacijos centrai.

 

spalv. iliustr., minkðtas virð.
Alma littera, 2009 m.
ISBN 9955383079
 
Vid. kaina knygynuose 6.99 Lt

http://www.almalittera.lt/lt.php/28;book;112527