Oro tarða, eismas – ir matavimas dviraèiais. (Paskaita su diskusija)
Parayta admin Vasario 27 2008 15:36:27
Oro tarða, eismas – ir matavimas dviraèiais. (Paskaita su diskusija)

Iplstos naujienos

Lietuvos
dviratininkø bendrijos ir Vð. Á. „Du ratai“ vardu kvieèiu á


paskaità su
diskusija


kovo 6 diena,18 val.
    Biofizikos
    auditorija, Vilniaus universiteto, Gamtos mokslu fakultetas ,
  1. K.
    Èiurlionio g. 21/27,)

Trumpas pristatymasKokià átakà
transporto eismas turi vaikø bronchiniams susirgimams Vilniuje?

Mitai ir faktai apie oro tarðà smulkiomis dalelëmis.


Koks ið
tikrøjø yra jø
poveikis ir kokios priemonës turëtø bûti taikomos VilniujeÞinoma, oro tarða
veikia ir Vilniuje. Bet kaþkodël ne itin apie jà kalbama. Dauguma sostinieèiø
dar svajoja apie naujus kelius, kuriais jie savo automobiliais galëtø patogiai
visur vaþiuoti ir nenori girdëti apie ðio elgesio pasekmës. (Beveik 5000
bronchiniø lygø tarp vaikø iki 14 metø - tiek sukelia kietosios dalelës (KD)
Vilniaus mieste, tvirtina Sveikatos ministerijos uþsakoma studija) Dël ðito
sakinio neþinau, lietuviðkai graþiau skambëtø ið kito galo, bet jeigu norima
pabrëþti ligø susirgimus man atrodo ir taip gerai
. 26 proc. Vilnieèiø gyvena
labai uþterðtose teritorijose.

Pasaulyje kietøjø daleliø (KD) ir jø poveikio tyrimas yra gana naujas reiðkinys,
taèiau tarptautiniuose tyrimuose jau plinta ðios tarðos efektø palyginimas su
rûkymu. Per metus apie 650.000 ES pilieèiø mirðta dël rûkymo pasekmiø - ir
300.000 dël Kietøjø daleliø poveikio.

Dar 1996 m. Europos Sàjunga priëmë grieþtà direktyvà su tikslu saugoti pilieèiø
sveikatà, taèiau Lietuvoje neskubama imti priemoniø. Gal ir todël, kad 75 %
ðios tarðos sukelia mûsø mylimos maðinos.Ekspertai Jums pasakos ir apie KD efektus, esamà padëtá Vilniuje bei nepatylës
apie trûkumus.

O galø gale - kaip naujas tarptautinis projektas padës skleisti daugiau
informacijos apie ðià gyvybiðkai svarbià temà. Dviratininkai ir mokslininkai
bendrauja matuodami oro tarðà Olandijoje, Vokietijoje, Vengrijoje ir Vilniuje.
Kaip tai veiks - ir kaip kiekvienas gali prisidëti prie jo, viskà tai galësite
suþinoti kovo 6 diena, 18 val. Biofizikos auditorija, Vilniaus
universiteto, Gamtos mokslu fakultetas, M. K. Èiurlionio g. 21/27,)[http://www.bicycle.lt/repository/2008/vectorpaskaita.html]