Laisvës alëjos projekte – daug dëmesio dviratininkams
Parayta admin Birelio 06 2009 10:40:56
Birþelio 1 dienà Kauno miesto savivaldybëje vyko pasitarimas dël ruoðiamo Laisvës alëjos rekonstrukcijos techninio projekto. Projektavimo darbus atlieka Ðarûno Kiaunës projektavimo ámonë ir SÁ  „Kauno planas“ .

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Birþelio 1 dienà Kauno miesto savivaldybëje vyko pasitarimas dël ruoðiamo Laisvës alëjos rekonstrukcijos techninio projekto. Projektavimo darbus atlieka Ðarûno Kiaunës projektavimo ámonë ir SÁ  „Kauno planas“ .

laisves_alejos_projektas

Ðiandien architektai Kauno miesto merui Andriui Kupèinskui, Savivaldybës administracijos direktoriui Vygantui Gudënui ir Miesto plëtros bei Urbanistikos skyriø specialistams pristatë jau nuveiktus darbus, savo sukurtas rekonstrukcijos vizijas.

Pasak projektavimo darbus atliekanèio Ðarûno Kiaunës, praeità rudená pradëta Laisvës alëjos analizë jau yra baigta, padaryta toponuotrauka, atlikti kiti paruoðiamieji darbai.

Laisvës alëjos rekonstrukcijos techninis projektas bus ruoðiamas ðeðiais etapais. Tikimasi, kad iki lapkrièio mënesio techninis Laisvës alëjos rekonstrukcijos projektas bus pabaigtas.

Pasitarime miesto vadovai sutarë, kad pirmojo etapo metu, reikëtø rekonstruoti Laisvës alëjos atkarpà nuo Vilniaus g. iki I. Kanto g.

Miesto meras A. Kupèinskas paþymëjo, kad ruoðiant techniná projektà, bûtina rudeniui paruoðti ir investiciná projektà, siekiant pritraukti finansavimà Laisvës alëjos rekonstrukcijai ið Keliø direkcijos lëðø. Meras taip pat domëjosi ar techniniame projekte bus numatytos vietos dviraèiø stovams, takams ir kitai dviratininkams reikalingai infrastruktûrai.

Laisvës alëjos techninio rekonstrukcijos projekto rengëjai patikino, kad dviratininkø poreikiams bus skiriama daug dëmesio. Architektai taip pat pristatë ir keletà rekonstruotos Laisvës alëjos vizualizacijø, kuriose siûloma atnaujinti ir spaudos kioskus.

Meras A. Kupèinskas pasitarime pastebëjo, kad rekonstruojant Laisvës alëjà bûtina atnaujinti turistinius informacinius stendus bei rodykles, o spaudos kioskai galëtø bûti panaðûs á prieðkaryje buvusius kioskus, kurie apjungë tiek modernios, tiek ir tradicinës architektûros elementus.

Pasitarimo pabaigoje sutarta, kad architektai rugsëjá pristatys jau atnaujintus sprendinius bei kito etapo idëjas.

Balsas.lt