Pamirðtas dviraèiø takø projektas
Parayta admin Birelio 06 2009 10:45:18
Treji metai – tiek laiko praëjo nuo Vilniaus savivaldybës nutarties, jog vilnieèiai nusipelno turëti tarptautinës dviraèiø trasos „EuroVelo“ atkarpà „EuroVelo 11“, kurià nutiesti buvo suplanuota per porà metø. Deja, 39 kilometrø ilgio dviraèiø trasos projekto, kuriam lëðas suteikë Europos Sàjunga, ágyvendinimas pasirodë esàs kaip iki tol dviratininkø ðturmuoti takai – sunkus ir duobëtas.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Treji metai – tiek laiko praëjo nuo Vilniaus savivaldybës nutarties, jog vilnieèiai nusipelno turëti tarptautinës dviraèiø trasos „EuroVelo“ atkarpà „EuroVelo 11“, kurià nutiesti buvo suplanuota per porà metø. Deja, 39 kilometrø ilgio dviraèiø trasos projekto, kuriam lëðas suteikë Europos Sàjunga, ágyvendinimas pasirodë esàs kaip iki tol dviratininkø ðturmuoti takai – sunkus ir duobëtas.

Pirmà kartà trijø daliø projektas uþstrigo dar nebaigus tiesti pirmosios dalies – 7,7 km ilgio atkarpos, besitæsianèios nuo Karaliaus Mindaugo tilto iki Verkiø rûmø. Darbø vëlavimas privertë atsisakyti ES suteiktos paramos, taèiau leido Vilniaus savivaldybei iðdidþiai pakëlus galvà pareikðti, jog pirmo etapo statybos darbai bus ágyvendinti savivaldybës lëðomis. Ir ið tiesø – po keliø mënesiø, beveik prieð metus, ratuoti ir pësti vilnieèiai buvo pakviesti á dviraèiø trasos pirmosios dalies atidarymà.

Ávykis dviratininkø bendruomenei buvo dþiugus, nors, kaip buvo þadëta, net ir ði trasos dalis nebuvo pilnai ágyvendinta – ties Karaliaus Mindaugo tiltu prasidëjæs kelias baigësi ties Trinapolio vienuolynu, o þadëtieji Verkiø rûmai liko uþ siaurutës, vingiuotos Verkiø gatvës atkarpos, kurioje vargiai iðsitektø du automobiliai. Kelio atkarpa, nuo Trinapolio vienuolyno iki Verkiø gatvës, kurià supa aplinka, þemëlapyje savivaldybës paþymëta kaip ypatingai graþi ir vaizdinga, liko be specialiai atskirto dviraèiø tako.

Galbût ðis buvo suplanuotas ágyvendinti treèiojoje projekto dalyje, turëjusioje sujungti Verkiø gatvæ su Þaliøjø eþerø rajonu (nors oficialiai pirmoji „EuroVelo 11“ atkarpa turëjo siekti Verkiø dvarà)? Kaip ten bebûtø, apie takà dviratininkams beliko tik pasvajoti, nes prieð metus skelbta darbø pabaigos data – 2009 metai – jau èia, o pabaigos ir net antros bei treèios projekto daliø pradþios nematyti.

Rodos, savivaldybë tenorëjo uþdidëti varnelæ „Atlikta“ ðio projekto eilutëje, nes praëjusiø metø vasarà atidarytos pirmàja atkarpa „EuroVelo 11“ statybos ir baigësi. Paþadai ðiaurinæ miesto dalá turëtø sujungti su Trakø Voke – neávykdyti. Ðiandien dviratininkai turi tenkintis tik pirmàjà trasos dalimi bei dviraèiø takais, prasidedanèiais niekur ir besibaigianèiais niekur.

Sakytumët, na ir kas, juk projektai turi „pomëgá“ sustoti viduryje ágyvendinimo, mes jau prie to pripratæ..? Ið tiesø, ðá kartà labai gaila. Ir tam yra daugybë prieþasèiø, pradedant ta, jog „EuroVelo 11“ – tarptautinio dviraèiø trasø tinklo atkarpa, turinti sujungti Lenkijà su Latvija ir baigiant ta, kad projektas tikrai puikus ir jo ágyvendinimas pradëtas gana kokybiðkai –malonu vaþiuoti sutvarkytu, bûtent dviraèiams skirtu taku.

O kur dar ekologijos, kovos su automobiliø spûstimis, sveikatingumo aspektai..? Juos Vilniaus savivaldybë tarsi uþmirðo. Ir, atrodo, uþmirðo ne tik juos, bet ir paþadà 2009 metais baigti ágyvendinti „EuroVelo 11“ projektà.