Saulkrastø centras – Saulkrastø dviraèiø muziejus
Parayta admin Birelio 11 2009 11:25:06

2009 metø birþelio 13 dienà jau antrus metus ið eilës Saulkrastuose vyks senøjø transporto priemoniø sàskrydis! Ðiemet prie retro mopedø ir motoroleriø bûrio prisisjungs ir senoviniai dviraèiai!

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

2009 metø birþelio 13 dienà jau antrus metus ið eilës Saulkrastuose vyks senøjø transporto priemoniø sàskrydis! Ðiemet prie retro mopedø ir motoroleriø bûrio prisisjungs ir senoviniai dviraèiai!

Sàskrydyje dalyvaus dviraèiø, mopedø, lengvøjø motociklø, nevirðijanèiø 175 cm3, motociklø su pedalais (bet kokios kubatûros) motoroleriø savininkai. Visos sàskrydyje dalyvaujanèios trasnporto priemonës turi bûti ne maþiau kaip 25 senumo. „Raudonosios þvaigþdës “ pagamintai technikai netaikomas joks amþiaus cenzusas.

Bus padaryta bendra foto. Viso renginio metu darbuosis foto palapinë.

Laukia puikus renginys–reginys!?!?

Iki susitikimo sàskrydyje!

PROGRAMMA
Ðeðtadienis, birþelio 13 diena.

9:30–11:00 Dalyviai ir sveèiai atvyksta ir susirenka Saulkrastø stovëjimo aikðtelëje prie sveèiø namø „Saulrieti“ (Rainio gatvë11, saulrieti.celotajs.lv). Dalyviø ir technikos registracija mandatø komisijoje, technikos ir techninës ekipuotës kontrolë.

12:00 Bus duotas startas paradiniam vaþiavimui miesto centru.

12:30 Pasiruoðimas vikrumo vaþiavimams stovëjimo aikðtelëje („Saulrieti“, Rainio gatvë 11) .

Iki 14:30 Vikrumo vaþiavimai..

14.30–15.30 Pietûs.

Apie 15:30 Bus duotas startas Raliui – tarpinis laikas – 1 minutë.

Apie 16:30 Vaþiavimas dviraèiais iki „Saulkrastø dviraèiø muziejaus“ .

Apie 17:00 finiðas „Saulkrastø dviraèiø muziejuje“. Susipaþinimas su muziejaus ekspozicija – pasakoja Gunta ir Janis Sereginai.

Apie 18.:00 Organizuotas kolonos sugráþimas á starto pozicijà.

19:00 Sàskrydþio dalyviø apdovanojimai. Vakaronë.

Apdovanojimai dalyviams bus skirti uþ:

  1. geriausià restauracijà;
  2. pergalæ mopedø ir motoroleriø­–motociklø klasës ralyje;
  3. pergalæ vikrumo varþybose dviraèiø, mopedø, motoroleriø ir lengvøjø motociklø klasëje;
  4. pergalæ lëto vaþiavimo varþybose ( dalyvauja visos transporto priemonës, neturinèios pedalø);
  5. pergalæ transporto priemoniø su pedalais, motodviraèiø ir mopedø vaþiavime;
  6. geriausià imidþà (aprangà).

Paraiðkos:

www.retromoto.lv/galerija/pasakumi/2009/mopedusalidojums/Saulkrasti-pieteikums.doc

Paraiðkos priimamos iki 09–06–06
 

http://travelnews.lt