Dviratininkës kelionæ nutraukë policijos automobilis
Parayta admin Birelio 13 2009 11:05:39
Jaunai vilnietei pasivaþinëjimas dviraèiu penktadienio rytà baigësi susidûrimu su policijos automobiliu. Pareigûnai kol kas aiðkinasi ávykio aplinkybes, taèiau merginos draugas tvirtina, kad jà partrenkæs vairuotojas ið ávykio vietos pasiðalino.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Jaunai vilnietei pasivaþinëjimas dviraèiu penktadienio rytà baigësi susidûrimu su policijos automobiliu. Pareigûnai kol kas aiðkinasi ávykio aplinkybes, taèiau merginos draugas tvirtina, kad jà partrenkæs vairuotojas ið ávykio vietos pasiðalino.

DELFI paskambinæs Egidijus Ðatas pasakojo, kad penktadienio rytà, apie 10 val., jo draugë vaþiavo dviraèiø taku nuo Kalnø parko Neries link. Privaþiavus T. Kosciuðkos gatvëje esanèià areðtinæ, ið jos kiemo staiga iðvaþiavo policijos automobilis.

18-metei nepavyko iðvengti susidûrimo. Nors pati mergina iðvengë suþalojimø, dviratis buvo apgadintas. Be to, pasak E. Ðato, dviratininkë patyrë ðokà.

Anot E. Ðato, kuris ávykio savo akimis nematë, incidentà uþfiksavo liudininkas, buvo iðkviesti pareigûnai. Vaikinas sakë nuogàstaujantis, kad policija bando uþglaistyti kolegos sukeltà incidentà.

Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vieðøjø ryðiø poskyrio vedëja Loreta Tumalavièienë DELFI patvirtino, kad incidento penktadienio rytà bûta, taèiau kol kas nenorëjo detalizuoti jo aplinkybiø - detalës ðiuo metu tikslinamos.

 

www.DELFI.lt