Daugiausia dviraèiø Vilniuje nuðvilpiama Kalvarijø ir Konstitucijos gatvëse
Parayta admin Birelio 13 2009 11:12:33
Daugiausia dviraèiø Vilniuje pavagiama Kalvarijø gatvëje ir Konstitucijos prospekte. Maþiausiai – Naujojoje Vilnioje, raðo "Vilniaus diena"

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Daugiausia dviraèiø Vilniuje pavagiama Kalvarijø gatvëje ir Konstitucijos prospekte. Maþiausiai – Naujojoje Vilnioje, raðo "Vilniaus diena".
Per penkis ðiø metø mënesius sostinëje pavogti 335 dviraèiai. Vilniaus miesto 1-ojo policijos komisariato pareigûnai Kalvarijø ir Konstitucijos gatvëse uþfiksavo 104 dviraèiø vagystës atvejus.

Ne maþiau pavojinga dviraèius statyti senamiestyje ir miesto centre. Gedimino prospektas irgi átrauktas á juodàjá sàraðà. Ðias teritorijas priþiûrintys komisariatai uþregistravo 129 dviraèiø ðvilpimo atvejus. Ðeðkinëje palikti dviraèiai, palyginti su kitais rajonais, dingsta daþniausiai. Iki penktadienio ten nuðvilpti 42 dviraèiai.

Naujojoje Vilnioje per 5 mënesius dingo vos 5 dviraèiai. Taèiau pareigûnai atkreipia dëmesá, kad tai nereiðkia, kad rajonas saugus – tiesiog jame reèiau kas mina pedalus.

http://vz.lt/