Nuo Vaitkaus rezultatø priklauso, ar jis dalyvaus „Tour de France“
Parayta admin Birelio 21 2009 13:17:56
Tomas Vaitkus neátrauktas á stipriausiø „Astana“ komandos dviratininkø sàraðà, kurie varþysis prestiþinëse dviratininkø lenktynëse „Tour de France“.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Tomas Vaitkus neátrauktas á stipriausiø „Astana“ komandos dviratininkø sàraðà, kurie varþysis prestiþinëse dviratininkø lenktynëse „Tour de France“.

T.VaitkusTaèiau vilèiø lietuvis dar nepraranda.

„Astana“ komanda pareiðkë, kad trys ið septyniø sportininkø, tarp kuriø – ir lietuvis, pateks á „Tour de France“ lenktynes.

Vienai komandai atstovauti gali 9 dviratininkai. „Astana“ komandos favoritais laikomi septyniskart „Tour de France“ èempionas Lance‘as Armstrongas ir 2007 metø ðiø lenktyniø nugalëtojas Alberto Contadoras.

Be jø, komandai tikrai atstovaus Andreasas Kloedenas, Levi Leipheimeris, Jaroslavas Popovièius ir Haimaras Zulbedia.

Likusius sportininkus komanda pasirinks vëliau. Á tris vienas pretenduoja septyni „Astana“ dviratininkai, tarp kuriø – ir T. Vaitkus.

„Galutinë sudëtis lenktynëms bus pasirinkta pagal tai, kurie sportininkai bus stipriausi tiek sportiðka, tiek komandinës dvasios prasme“, – pareiðkë „Astana“ vadovas Johanas Bruynellas.

T. Vaitkus ðá sezonà gydësi traumas, patirtas po nuvirtimø nuo dviraèio. Dël to lietuvis praleido kitas prestiþines lenktynes „Giro d‘Italia“.

Lenktynës Prancûzijoje startuos liepos 4 dienà.

Alfa.lt