2012 metais pasaulio dviraèiø treko èempionatas vël vyks Australijoje
Parayta admin Birelio 21 2009 13:18:46

2012 metais planetos dviraèiø treko pirmenybës vyks Melburne (Australija), ketvirtadiená oficialiai informavo Tarptautinë dviraèiø sàjunga (UCI).

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

2012 metais planetos dviraèiø treko pirmenybës vyks Melburne (Australija), ketvirtadiená oficialiai informavo Tarptautinë dviraèiø sàjunga (UCI).

Beje, pasaulio dviraèiø treko èempionatas Melburne buvo surengtas ir 2004 metais.

Ðiame Australijos mieste 2010 metais bus surengtos ir planetos dviraèiø plento pirmenybës.

UCI taip pat nusprendë, jog pasaulio maþøjø dviraèiø kroso (BMX) èempionatas vyks Anglijos mieste Birmingeme.

 S.Krupeckaitë

BNS