Per avarijà Baltarusijoje þuvo þymi dviratininkë Z.Stagurskaja
Parayta admin Birelio 27 2009 10:38:19
Baltarusijoje per avarijà þuvo viena þymiausiø ðios ðalies plento dviratininkiø 38-eriø metø Zinaida Stagurskaja. 2000-ø metø pasaulio grupiniø varþybø èempionæ treniruotës metu numuðë automobilis. Apie tai praneðë naujienø agentûra „Interfaks“, kuri remiasi Baltarusijos Vidaus reikalø ministerijos informacija.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Baltarusijoje per avarijà þuvo viena þymiausiø ðios ðalies plento dviratininkiø 38-eriø metø Zinaida Stagurskaja. 2000-ø metø pasaulio grupiniø varþybø èempionæ treniruotës metu numuðë automobilis. Apie tai praneðë naujienø agentûra „Interfaks“, kuri remiasi Baltarusijos Vidaus reikalø ministerijos informacija.

Skirtingø ðaltiniø duomenimis, tragiðkas incidentas ávyko ketvirtadiená, o dviratininkæ numuðë „Honda CR-V“ automobilis, kurio vairuotoja pati patyrë daugybines traumas ir ðiuo metu sunkios bûklës guli reanimacijoje.

Kaip praneða leidinys „Sovetskaja Belorusija“, automobilá vairavusi moteris greièiausiai uþsnûdo prie vairo.

Triskart olimpiniø þaidyniø dalyvë Z. Stagurskaja 2000-ais metais triumfavo pasaulio èempionate, o 2002-aisiais laimëjo prestiþines moterø dviraèiø lenktynes „Grand Boucle“ Prancûzijoje.

www.DELFI.lt