Dviratininkai á maratonà „Balsas.lt“ taurei laimëti vyks traukiniais
Parayta admin Birelio 27 2009 10:42:24
Skatindama gyventi aktyviai ir sveikai, AB „Lietuvos geleþinkeliai“ prisideda prie Lietuvos dviraèiø maratonø taurës Balsas.lt taurei laimëti Ignalinos etapo organizavimo. Bendrovë sekmadiená, birþelio 28 d. Ignalinoje vyksianèio etapo dalyviams suteiks nuolaidà kelionës bilietams bei nemokamai transportuos dviraèius.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Skatindama gyventi aktyviai ir sveikai, AB „Lietuvos geleþinkeliai“ prisideda prie Lietuvos dviraèiø maratonø taurës Balsas.lt taurei laimëti Ignalinos etapo organizavimo. Bendrovë sekmadiená, birþelio 28 d. Ignalinoje vyksianèio etapo dalyviams suteiks nuolaidà kelionës bilietams bei nemokamai transportuos dviraèius.

Lietuvos dviraèiø maratonø taurës tikslas - prisidëti prie sveikos gyvensenos ir aktyvaus laiko praleidimo propagavimo, pritraukiant dviraèiø mëgëjus ir profesionalus á Lietuvoje organizuojamus maratonus.

2dviraciai

„Labai dþiaugiamës, kad Lietuvos geleþinkeliai palaiko mûsø idëjà organizuoti visai ðeimai skirtà sporto renginá. Tikimës, kad ðis bendradarbiavimas bus neatsitiktinis ir ilgalaikis. Mat ðalies paþinimo iðsiilgæ dviratininkai jau seniai pamëgæ nutolusius Lietuvos kampelius pasiekti traukiniais“ – sakë organizatoriø sporto klubo „Instinktas“ atstovas Giedrius Adamonis.

Kiek anksèiau, birþelio 12 d., AB „Lietuvos geleþinkeliai“ kartu su Neries regioninio parko direkcija pasiraðë sutartá dël bendradarbiavimo siekiant populiarinti geleþinkeliø transportà ir Neries regioniná parkà. Todël dviratininkai ið Vilniaus á Lazdënø stotelæ, kuri jungia geleþinkelius ir parkà, dviraèius galës gabenti pigiau.

Balsas.lt