Pristatë studijà apie dviraèiø takø plëtrà Kauno mieste
Parayta admin Liepos 01 2009 21:00:01
Miesto tarybos kolegija treèiadiená buvo supaþindinta su dviraèiø takø plëtros Kauno mieste schema. Anot ðá darbà parengusiø specialistø ið Vilniaus Gedimino technikos universiteto, kurti dviraèiø takø iðsidëstymo Kaune perspektyvà pradëta ávertinus tai, kas mieste ligi ðiol padaryta, bei atlikus gyventojø apklausà.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Miesto tarybos kolegija treèiadiená buvo supaþindinta su dviraèiø takø plëtros Kauno mieste schema. Anot ðá darbà parengusiø specialistø ið Vilniaus Gedimino technikos universiteto, kurti dviraèiø takø iðsidëstymo Kaune perspektyvà pradëta ávertinus tai, kas mieste ligi ðiol padaryta, bei atlikus gyventojø apklausà.

Apklausti 738 Kauno gyventojai (63 proc. vyrø) nuo 9 iki 75 metø amþiaus. Ið jø 87 proc. - turinèiø dviraèius. Beje, likusiøjø apklaustøjø (dviraèiø neturinèiø) nuomone, nuo ðios bevariklës transporto priemonës ásigijimo juos sulaiko saugiø, tvarkingø dviraèiø takø trûkumas. Labiausiai patrauklus dviratininkams, pasirodo, yra Kauno senamiestis.

ELTA primena, kad dviraèiø takø sistema Kaune pradëta kurti prieð 20 metø. Iki ðiol nutiesta 50 km takø vaþinëti dviraèiais. Ðiuo metu baigiamas tiesti 7 km ilgio takas nuo Lampëdþiø paplûdimio iki Vilijampolës tilto. Kiek truks perspektyviniø planø ágyvendinimas, niekas negali konkreèiai pasakyti. Pagal plëtros schemà ketinama nutiesti 176 km dviraèiø takø. Ið jø 79 km bus rajoniniø, 65 km - rekreacinio pobûdþio takø. Specialistø nuomone, pageidaujamas dviraèiø takø tinklas Kaune bei apylinkëse galëtø siekti ir 227 km.

Su naujàja schema, kurios parengimas Kauno biudþetui kainavo 80 tûkstanèiø litø, dar turëtø susipaþinti savivaldybëje ásteigta Bevariklio transporto vystymo komisija bei miesto visuomenë. Paskui dokumentà turëtø patvirtinti Kauno miesto taryba.

ELTA