Maþeikiuose ugniagesiai vadavo dviraèiø stove ástrigusià mergaitæ
Parayta admin Liepos 01 2009 21:02:36
Maþeikiuose ugniagesiams gelbëtojams sekmadiená teko neáprasta uþduotis. Jie vadavo á dviraèiø stovà ástrigusià mergaitæ.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Maþeikiuose ugniagesiams gelbëtojams sekmadiená teko neáprasta uþduotis. Jie vadavo á dviraèiø stovà ástrigusià mergaitæ.

Prieðgaisrinës apsaugos ir gelbëjimo departamento duomenimis, apie 15.12 val. praneðta, kad Pavasario gatvëje, ðalia parduotuvës, á dviraèiø stovà mergaitei yra ástrigusi koja.

Atvykæ gelbëtojai plëstuvais praplëtë metalinius strypus ir ið dviraèiø stovo iðvadavo mergaitæ.
 

ELTA