Legendinës dviraèiø lenktynës „Tour de France“ – nuo liepos 7 dienos per Lietuvos televizijà
Parayta admin Liepos 01 2009 21:03:33
Ið karto po Lietuvos tûkstantmeèio dainø ðventës ir Valstybës dienos minëjimo LTV pradës prestiþiniø dviraèiø lenktyniø „Tour de France“ apþvalgø transliacijas. Garsiausi ir tituluoèiausi planetos dviratininkai tris savaites kovos dël prestiþiniø „Tour de France“ lenktyniø nugalëtojo titulo. Ar Lensui Armstrongui pavyks jas laimëti aðtuntà kartà?

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Ið karto po Lietuvos tûkstantmeèio dainø ðventës ir Valstybës dienos minëjimo LTV pradës prestiþiniø dviraèiø lenktyniø „Tour de France“ apþvalgø transliacijas. Garsiausi ir tituluoèiausi planetos dviratininkai tris savaites kovos dël prestiþiniø „Tour de France“ lenktyniø nugalëtojo titulo. Ar Lensui Armstrongui pavyks jas laimëti aðtuntà kartà?

Nuo 1903 m. vykstanèios dviraèiø lenktynës „Tour de France“ liepos mënesá tampa svarbiausiu sporto ávykiu, raðoma LRT praneðime spaudai.

Nors lenktynëse „Tour de France“ Lietuvos dviratininkø ðiemet nebus, bet tai nesumaþina jø svarbos Lietuvos sporto mëgëjams.

„Dviraèiø sportas Lietuvoje turi gilias tradicijas. Ðá transliacija vyks bendradarbiaujant su CFI (Canal France International). Galimybë transliuoti prestiþiðkiausias pasaulyje dviraèiø sporto varþybas yra puiki dovana Lietuvos sporto gerbëjams, o Lietuvos televizija dar kartà árodys, kad transliuoja tai, kas svarbiausia“, - sakë LRT generalinis direktorius Audrius Siaurusevièius.

Ar pavyks á didájá sportà gráþusiam Lensui Armstrongui vël nugalëti? Ar legendines varþybas vël lydës dopingo skandalai? Garsiausiø pasaulio lenktyniø apþvalgos – Lietuvos televizijos eteryje nuo liepos 7 d., kiekvienà dienà po „Vakaro þiniø“.

Apþvalgas komentuos LTN sporto þurnalistas Saulenis Pociûnas.

www.DELFI.lt