Konovalovas pratæsë sutartá su „Cervelo“
Parayta admin Liepos 07 2009 16:43:46

Lietuvos dviratininkas Ignatas Konovalovas lieka „Cervelo TestTeam“ komandoje iki 2012 metø gruodþio mënesio.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Lietuvos dviratininkas Ignatas Konovalovas lieka „Cervelo TestTeam“ komandoje iki 2012 metø gruodþio mënesio.

Ignatas Konovalovas

Vienas geriausiø Lietuvos dviratininkø tokiam laikotarpiui pratæsë sutartá.

23 metø dviratininkas ðiemet laimëjo paskutiná prestiþiniø dviratininkø lenktyniø „Giro d‘Italia“ etapà, be to, triumfavo Lietuvos plento èempionato atskiro starto lenktynëse.

„Cervelo“ komandoje jauèiuosi gerai, – sakë I. Konovalovas. – Komanda suteikia idealias sàlygas tobulëti. Taip pat galiu daug ko iðmokti ið patyrusiø dviratininkø.“

Alfa.lt