„Tour de France“ apþvalgos nebus rodomos
Parayta admin Liepos 09 2009 11:32:45
Prieð savaitæ iðplatintame praneðime buvo skelbta, kad LTV, bendradarbiaudama su CFI (Canal France International), transliuos dviraèiø lenktyniø „Tour de France“ apþvalgas. Deja, partneriai ið Prancûzijos pateikë akibrokðtà – paaiðkëjo, kad CFI neturi licencijos „Tour de France“ transliacijoms Lietuvoje ir pasiûlymas Lietuvos televizijai buvo klaidingas.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Prieð savaitæ iðplatintame praneðime buvo skelbta, kad LTV, bendradarbiaudama su CFI (Canal France International), transliuos dviraèiø lenktyniø „Tour de France“ apþvalgas. Deja, partneriai ið Prancûzijos pateikë akibrokðtà – paaiðkëjo, kad CFI neturi licencijos „Tour de France“ transliacijoms Lietuvoje ir pasiûlymas Lietuvos televizijai buvo klaidingas.

http://medias.unifrance.org/medias/14/94/24078/format_affiche/cfi-canal-france-international.gifhttp://www.tvk.lt/ikelta_www/vaizdai/kanalu_logo/ltv.gif

CFI atsiuntë atsipraðymo laiðkà Lietuvos televizijai, bet tai menka paguoda dviraèiø sporto mëgëjams. Nuoðirdþiai atsipraðome suklaidintø LTV þiûrovø.

http://www.minam.lt