Siauèia dviraèiø vagys
Parayta admin Liepos 09 2009 12:18:29

Dviraèiai – vienas geidþiamiausiø grobiø Palangoje. Per praëjusá ilgàjá savaitgalá ðiame kurorte jø buvo pavogta net septyni.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Dviraèiai – vienas geidþiamiausiø grobiø Palangoje. Per praëjusá ilgàjá savaitgalá ðiame kurorte jø buvo pavogta net septyni.

Nuo vasaros pradþios ið vietiniø Palangos gyventojø, poilsiautojø ir nuomos punktø jau nugvelbta daugiau nei 50 dviraèiø.

Poilsiautojai ásitikino, kad Palangoje dviraèiai saugûs tol, kol jais vaþiuojama.

Trumpam be prieþiûros palikta ði transporto priemonë gali bûti pavogta akimirksniu. Dviraèiø negelbëja nei sudëtingi uþraktai, nei sandëliuko spyna, nei rakinamas namø kiemas. 

Praëjusá savaitgalá brangiausiu vagiø grobiu tapo ið vieno Sermiesèio gatvës kiemo pavogtas dviratis „Giant Expedition“.

Já savininkas 44 metø verslininkas ið Vilniaus ávertino kone pusketvirto tûkstanèio litø.

Dar dviejø 3200 litø kainuojanèiø dviraèiø „Pegasus“ namo kieme praëjusá sekmadiená neberado Palangoje poilsiaujanti 34 metø vilnietë.

Nuo vagiø kenèia ir dviraèiø nuomos punktai, bet verslininkai jau nebemato reikalo netgi kreiptis á policijà.

„Raðant pareiðkimus, dalyvaujant apklausose tiktai be reikalo gaiðtamas laikas“, – teigë dviraèius nuomojanèios ámonës „Kurortø pramogos“ savininkas Dainius Drungilas.

Ðià vasarà ið jo nuomos punktø jau pavogta 15 dviraèiø. Nuostolis – 9 tûkst. litø.

Kol kas Palangos policija nëra atskleidusi në vienos ðià vasarà uþregistruotos dviraèiø vagystës.

http://www.lrt.lt