Kaune muitininkai sulaikë 2500 dviraèiø
Parayta admin Liepos 15 2009 21:28:25
Átaræ dokumentø klastojimu Muitinës kriminalinës tarnybos (MKT) pareigûnai, Kaune registruotos ámonës patalpose sulaikë 2 512 dviraèiø siuntà. Manoma, kad minëta ámonë muitinei pateikë suklastotas sàskaitas bei prekiø kilmës sertifikatus, liudijanèius, kad dviraèiai pagaminti Bangladeðe.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Átaræ dokumentø klastojimu Muitinës kriminalinës tarnybos (MKT) pareigûnai, Kaune registruotos ámonës patalpose sulaikë 2 512 dviraèiø siuntà. Manoma, kad minëta ámonë muitinei pateikë suklastotas sàskaitas bei prekiø kilmës sertifikatus, liudijanèius, kad dviraèiai pagaminti Bangladeðe.

Tæsdami ikiteisminá tyrimà dël kontrabandos, MKT pareigûnai antradiená atliko kratà vienos Kauno ámonës, prekiaujanèios dviraèiais, motociklais, motoroleriais, taip pat – keturraèiais ir jø dalimis, patalpose – parduotuvëse ir sandëliuose.

Muitinës kriminalistai átaria, kad minëta ámonë, ásiveþdama prekiø siuntas, muitinei ne kartà pateikë galimai suklastotas sàskaitas ir prekiø kilmës sertifikatus.

Kadangi prekës daþniausiai bûdavo pagamintos Kinijoje, ðitokiu bûdø bandyta iðvengti antidempingo mokesèio, t.y. valstybës sàskaita „sutaupyti“ iki 60 proc. bûtinø sumokëti mokesèiø.

Kratos metu pareigûnai sulaikë 2 512 dviraèiø ir daugiau nei tonà jø daliø. Átariama, kad muitinei buvo pateikti suklastoti ðiø prekiø kilmës sertifikatai, liudijantys, jog dviraèiai tariamai gaminti Bangladeðo Liaudies Respublikoje (manoma, kad ið tikrøjø ðie yra gaminti Kinijoje).

Bendra sulaikytø prekiø vertë – 309 tûkst. litø.

Dviem paroms sulaikyti ámonës direktoriaus pavaduotojas M. L. ir sandëlininkas T. J.

MKT Marijampolës skyriuje dël ðio ávykio toliau tæsiamas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 2 dalá (Sukèiavimas) ir LR BK 199 str. 1 dalá (Muitinës apgaulë).

Paþeidëjams gresia bauda arba laisvës atëmimas iki aðtuoneriø metø.

http://iy.delfi.lt/norm/83645/3993780_hR5Szw.jpeg

http://iy.delfi.lt/norm/83645/3993776_yyg3Kv.jpeg

http://iy.delfi.lt/norm/83645/3993777_RJlnUF.jpeg

http://iy.delfi.lt/norm/83645/3993778_bK0QBT.jpeg

http://iy.delfi.lt/norm/83645/3993779_fzw0Dw.jpeg

 
www.DELFI.lt