"Lietuvos geleþinkeliai" siûlo nuolaidas vasarai
Parayta admin Liepos 15 2009 21:30:59
„Lietuvos geleþinkeliai“ septintus metus ið eilës vasaros metu jaunimui iki 27 m. taiko 30% nuolaidà kelionëms, iðskyrus penktadienio-sekmadienio marðrutams á Klaipëdà. Ði nuolaida galios iki rugpjûèio 31 d. Keliais litais atpigo ir kelionë traukiniu ið Vilniaus á Kretingà. Dabar ji kainuoja nebe 48,1 Lt, o 46 Lt.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
„Lietuvos geleþinkeliai“ septintus metus ið eilës vasaros metu jaunimui iki 27 m. taiko 30% nuolaidà kelionëms, iðskyrus penktadienio-sekmadienio marðrutams á Klaipëdà. Ði nuolaida galios iki rugpjûèio 31 d. Keliais litais atpigo ir kelionë traukiniu ið Vilniaus á Kretingà. Dabar ji kainuoja nebe 48,1 Lt, o 46 Lt.

Visiems keleiviams, vykstantiems marðrutu Vilnius–Lazdënai, nuo kur prasideda dviraèiø takai á Neries regioniná parkà, dviraèio veþimas kainuoja 1 Lt. 

Bilietas iki Lazdënø keleiviui kainuoja 6,9 Lt be nuolaidos.

http://vz.lt/