Kaune automobilis partrenkë keturiolikmetá dviratininkà
Parayta admin Liepos 15 2009 21:49:54
Kaune automobilis partrenkë keturiolikmetá dviratininkà. Nukentëjusysis dël suþalojimø gydomas ligoninëje.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Kaune automobilis partrenkë keturiolikmetá dviratininkà. Nukentëjusysis dël suþalojimø gydomas ligoninëje.

Kaip praneða Kauno policija, antradienio popietæ Karaliaus Mindaugo prospektu nuo Aleksoto gatvës Vytauto didþiojo tilto link automobilis "Subaru Legacy", vairuojamas 35-eriø metø vyriðkio, partrenkë ir suþalojo ið deðinës pusës iðvaþiavusá dviratininkà. Keturiolikmetis dël patirtø suþalojimø perduotas medikams.
  ELTA