Ðiauliø r. ir Tauragës r. keliuose þuvo du dviratininkai
Parayta admin Liepos 17 2009 10:12:55
Ketvirtadiená Ðiauliø r. dviratininkas tapo dviejø susidûrusiø automobiliø auka, Tauragës r. dviratininkas taip pat þuvo po automobilio ratais.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Ketvirtadiená Ðiauliø r. dviratininkas tapo dviejø susidûrusiø automobiliø auka, Tauragës r. dviratininkas taip pat þuvo po automobilio ratais.

Policija praneða, kad apie 17 val. 15 min. Ðiauliø r., Kurðënuose, Ventos g., automobilis "Opel Vectra", vairuojamas A. J. (g. 1990 m.), atsitrenkë á tà paèia kryptimi priekyje vaþiavusá bei staiga stabdþiusá E. U. (g. 1958 m.) vairuojamà automobilá "Renault Espace".

Ðis nuo smûgio atsitrenkë á priekyje dviraèiu vaþiavusá nenustatytos tapatybës apie 55-60 metø vyriðká, kuris þuvo vietoje.
Eismo ávykio metu taip pat nukentëjo "Renault" keleivis A. D. (g. 1950 m.), kuris gydomas ambulatoriðkai.

Tà patá vakarà, apie 18 val. 15 min. Tauragës r., Zaltriðkiø k., automobilis "Citroen Xantia", vairuojamas R. P. (g. 1974 m.), partrenkë ir mirtinai suþalojo dviraèiu á vaþiuojamàjà kelio dalá ávaþiavusá V. B. (g. 1964 m.).

www.DELFI.lt